Yo-info syksyn kokeisiin

YLEISOHJEET

 1. Koepaikalla pitää saapua viimeistään klo 8.00. Kokeet alkavat klo 9.00. Myöhästyneet voidaan ottaa kokeeseen vain rehtorin erityisluvalla.
 2. Kokeet pidetään Luovin liikuntahallissa Salmelantie 3, sisäänkäynti kirjoituksiin Nahkatehtaankadun puolelta > karttalinkki Liikuntahallin pihalla ei saa pysäköidä autoja.
 3.  A-englannin koepäivänä käytössä myös koulumme draama- ja juhlasali.
 4. Kokelaalla on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus.
 5. Kokeeseen saa tuoda mukanaan vain sallitut apuvälineet ja laitteet (esimerkiksi matkapuhelimen tai muun viestinnän mahdollistavan laitteen tuominen koesaliin rikkoo tutkintomääräyksiä).


KOEPÄIVÄT

ma 14.9. klo 9.00       kemia, terveystieto, (LUOVI)
ti 15.9. klo 11-12        tietokoneiden tarkistus (buuttausharj.) draamasali
ke 16.9. klo 9.00        A-englanti (LUOVI, OSYK)
to 17.9 klo 9.00          uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi,                                            maantiede (LUOVI)
pe 18.9. klo 9.00        äidinkieli, lukutaidon koe (LUOVI), suomi toisena                                            kielenä -koe
ma 21.9. klo 9.00      toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä                                                        oppimäärä (LUOVI)
ti 22.9 klo 9.00          matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä (LUOVI)
to 24.9. klo 9.00        biologia, filosofia (LUOVI)
pe 25.9. klo 9.00       äidinkieli, kirjoitustaidon koe (LUOVI)
ma 28.9. klo 9.00      C-kielet (LUOVI)
ti 29.9. klo 9.00         psykologia, historia, fysiikka (LUOVI)
to 1.10. klo 9.00        A-kielet: ranska, saksa, espanja, venäjä, (LUOVI)


YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN OHJEET

Tiedotekirje syksyn kokelaille:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

Ohje digitaaliseen ylioppilaskokeeseen:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/kokelas

Koekohtaiset ohjeet:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/koekohtaiset-maaraykset-ja-ohjeet

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen


VALMISTAUTUMINEN KOKEESEEN

Laskimet, taulukkokirjat ja sanakirjat on tuotava tarkistettaviksi omalle koululle (kansliassa olevaan laatikkoon) koetta edeltävänä koulutyöpäivänä klo 12.00 mennessä.

Kokelaiden tulee kiinnittää laskimen ja taulukkokirjan päälle lappu, johon on merkitty nimi ja puhelinnumero. Valvojat jakavat tarkistetut laskimet ja taulukkokirjat koesalissa kunkin kokelaan pöydälle.

Eväissä ei saa olla kirjoitusta tai muuta informaatiota sisältäviä päällysteitä tai tarroja. Eväspakkausten tulee olla läpinäkyviä. Arvotavarat läpinäkyvään muovipussiin, johon nimi.

Vaatteissa ei saa olla tekstejä tai muuta informaatiota.


KOEPÄIVÄN KULKU

 1. Koetilaan saavutaan Nahkatehtaankadun puolen ovesta. Liikuntahalli_opiskelijanohje
 2. Jätä päällysvaatteet ja laukut sisääntulokäytävällä sijaitseviin pukuhuoneisiin.
 3. Laita henkilöllisyystodistus, omat eväät, tietokone ja muut tarvikkeet tarjottimelle. Jätä arvotavarat virastomestarille koesalin ulkopuolelle.
 4. Mene koesalissa valvojien ohjaamalle tarkastusalueelle ja siirry sieltä tarkistuspisteeseen. Katso tarkistusalueella kartasta oman paikkasi salissa.
 5. Tarkistuspisteellä valvojat tarkistavat, että mukana on vain sallitut apuvälineet ja että eväät ja vaatetus ovat ohjeiden mukaisia.
 6. Siirry tarkistuspisteeltä omalle paikalle. Pöydällä on usb-tikku ja luonnosteluun käytettävä paperi.
 7. Omalla paikalla kytke kone sähköverkkoon, liitä se tutkintoverkkoon ja käynnistä kone usb-tikulta koejärjestelmään.
 8. Odota, että valvoja tulee tarkistamaan henkilöllisyytesi ja antaa koejärjestelmän pääsykoodit.
 9. Odota kokeen alkua omalla paikallasi. Jos haluat käydä wc-tiloissa ennen kokeen alkua, ota yhteys valvojaan, joka käyttää wc-tiloissa. Voit keskustella vieruskavereiden kanssa siihen asti, kun rehtori avaa koetilaisuuden. Tämän jälkeen kaikki keskustelu ja yhteydenpito on ehdottomasti kielletty ja voidaan katsoa vilpin yritykseksi.
 10. Koe alkaa, kun valvoja avaa koetehtävät ja ilmoittaa alkamisajan. Koeaika on kuusi (6) tuntia ja Ylioppilastutkintolautakunnan erityisluvalla korkeintaan kahdeksan (8) tuntia.
 11. Jos haluat kokeen aikana käydä wc-tiloissa, nouse seisomaan. Valvoja vie wc-tiloihin pyyntöjärjestyksessä. Poistuessasi paikaltasi laita koneen näytönsäästäjä päälle (lukon kuva näytön oikeassa yläreunassa).
 12. Viittaa, mikäli sinulla on ongelmia koejärjestelmän tai tietokoneen kanssa tai jos sinulla on muuta asiaa valvojalle.
 13. Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 12.00.
 14. Kun olet valmis, päätä koe, sammuta tietokone, irrota virta- ja verkkojohdot sekä usb-tikku. Ota kaikki tarvikkeesi ja luonnosteluun käyttämäsi paperit tarjottimelle ja mene ykkösvalvojan luo.
 15. Poistu koesalista vasta kun ykkösvalvoja antaa siihen luvan. Hae virastomestarilta arvotavarasi, pukutiloista muut tavarat ja jätä tarjotin pukutilaan.


MYÖHÄSTYMINEN / SAIRASTUMINEN

Jos kokelas myöhästyy kokeesta mutta saapuu paikalle ennen klo 10.00, hänen voidaan sallia osallistua kokeeseen. Koepöytäkirjaan merkitään aika, jolloin hän on aloittanut kokeen suorittamisen, sekä myöhästymisen syy. Jos myöhästynyt kokelas saapuu paikalle vasta klo 10.00 jälkeen, rehtori neuvottelee kokeeseen osallistumisesta puhelimitse lautakunnan kanslian kanssa.

Myöhästyneen kokelaan koe päättyy samaan aikaan kuin muidenkin kokelaiden. Jos myöhästymisen syy on kuitenkin ollut kokelaasta täysin riippumaton, voi rehtori neuvotella koeajan jatkamisesta lautakunnan kanslian kanssa.

Jos kokeen suorittaminen keskeytyy kokelaasta riippumattoman teknisen syyn vuoksi, hyvitetään menetetty koeaika kokelaalle. Menetetyksi koeajaksi lasketaan aika siitä, kun valvoja on todennut ongelmatilanteen aina siihen saakka, kun kokelas pääsee jatkamaan koetta. Keskeytyksen aikana kokelas ei saa tehdä muistiinpanoja tai muulla tavalla jatkaa kokeen suorittamista.

Mikäli sairastut ennen koetta, ota välittömästi yhteys rehtoriin. Rehtori Riitta-Mari Punkki-Heikkinen, puh. 044 703 9281.


OSALLISTUMISOIKEUS

Lukio-opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilastutkinnon kirjalliseen kokeeseen

 • oppiaineessa, jonka kaikki pakolliset kurssit hän on suorittanut ennen ko. koetta
 • reaaliaineessa, jossa ei ole yhtään pakollista kurssia, opiskeltuaan kaksi aineen lukiokurssia ja
 • vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia kursseja, suoritettuaan vähintään kolme kurssia.

Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan osallistua kokeeseen, vaikka em. ehdot eivät täytykään, jos hakijalla on muutoin riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun opiskelija on

 • oppinut vieraan kielen asuessaan pitkään ko. kielialueella
 • ei ole voinut suorittaa vaadittuja kursseja pitkäaikaisen sairauden vuoksi tai
 • viimeisen pakollisen kurssin arvostelu on vielä kesken.

Koe, johon kokelas on ilmoittautunut mutta johon hän ei ole saanut osallistumisoikeutta, poistetaan lautakunnassa kokelaan aineyhdistelmästä. Tätä ei katsota kokeen yrityskerraksi.


TUTKINTOSÄÄNTÖJÄ

Koesaliin ei saa tuoda puhelinta eikä muutakaan viestintävälinettä, kuten älykelloa. Tämä katsotaan vilpin yritykseksi. Kuulokkeissa ei saa olla Bluetooth-toimintoa.

Kokelas saa tuoda kokeeseen omat eväät (ruokaa ja juomaa) läpinäkyviin päällysteisiin pakattuina. Päällysteissä ei saa olla tekstejä eikä muutakaan informaatiota. Eväät tarkastetaan koesaliin tultaessa.  Koesalissa kokelaan vaatteissa ei saa olla tekstejä eikä muuta informaatiota.

Kokelas saa tuoda kokeeseen vain sallitut apuvälineet (tietokoneen, kirjoitusvälineet ja tiettyihin kokeisiin laskimet ja taulukkokirjat sekä latinan kokeeseen sanakirjan). Kokeeseen ei saa tuoda omia papereita.

Koesalissa kokelaat eivät saa keskustella eivätkä muutoinkaan kommunikoida keskenään.

Ennen kokeen alkua ja koetilanteen ollessa keskeytynyt kokelas ei saa tehdä muistiinpanoja paperille tai tietokoneellaan.

Jos kokelaalla on kysyttävää tai asiaa valvojalle (kirjoituspaperi on loppunut, WC-asiointitarve tms.), hänen on ilmaistava se nostamalla ylös kätensä tai nousemalla seisomaan, jolloin valvoja saapuu hänen luokseen.

Kokelas ei saa liikkua omalta paikaltaan ilman valvojan lupaa (esim. WC-käynti) paitsi poistuessaan kokeesta.

Valvoja ei saa vastata koetehtävien sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Kokeesta ei saa poistua ennen klo 12.00.

Kokeesta poistuessaan kokelaan on jätettävä päävalvojalle kaikki luonnosteluun käyttämänsä paperit ja kokeessa käyttämänsä USB-muisti. Poistumisaika merkitään pöytäkirjaan.

Tutkintosääntöjen rikkomisesta tehdään merkintä koepöytäkirjaan. Rehtori on velvollinen ilmoittamaan tapahtumasta ylioppilastutkintolautakunnalle.


VILPPI JA TUTKINTOJÄRJESTYKSEN RIKKOMINEN

– – Vilppi ja tutkintojärjestyksen rikkominen liittyvät lähinnä yksittäiseen kokelaaseen itseensä. Digitaalisen tutkinnon toimeenpanoon kohdistuvat häiritsemiset voivat puolestaan kohdistua suureenkin kokelas- joukkoon. Digitaalisen kokeen koetilaisuuden häirinnän yhteydessä tulee siten sovellettavaksi rikoslaki mahdollisine sakon ja vankeuden uhkineen. Lisäksi tulevat sovellettavaksi vahingonkorvausvelvollisuus ja rikosperusteinen menettämisseuraamus. Digitaalisen kokeen koetilaisuuden häirintä voidaan määritellä rikoslaissa tapauksesta riippuen esimerkiksi datavahingonteoksi, tietoliikenteen häirinnäksi, tietojärjestelmän häirinnäksi, tietomurroksi, vaaran aiheuttamiseksi tietojenkäsittelylle tai viestintäsalaisuuden loukkaukseksi.

– – Jos kokelas häiritsee koetilaisuutta tai muuten rikkoo järjestystä koetilaisuudessa, eikä rehtorin tai opettajan kehotuksesta huolimatta lopeta menettelyä, hänen koesuorituksensa katsotaan hylätyksi. Jos menettely on toistuvaa tai aiheuttaa merkittävää haittaa muiden kokelaiden koesuorituksille, kokelaan kaikki tutkintokerran koesuoritukset katsotaan hylätyiksi ja hän menettää oikeutensa osallistua myöhempiin saman tutkintokerran kokeisiin. Jos menettely on erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas menettää lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.

– – Jos kokelas syyllistyy kokeessa vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä, kaikki hänen koesuorituksensa kyseiseltä tutkintokerralta katsotaan hylätyksi ja hän menettää oikeutensa osallistua myöhempiin saman tutkintokerran kokeisiin. Jos menettely on toistuvaa tai muuten erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas menettää lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.

– – Digitaalista koetta suorittavan kokelaan on WC-käynnin aikana käytettävä tietokoneessaan näytönsuojaa tai näytönsäästäjää tai varmistettava muulla tavoin, ettei hänen käyttämänsä tietokoneen näyttöä voi lukea.

Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet (esimerkiksi älykellot), paitsi lautakunnan sallimat välineet, ovat kiellettyjä. Niiden tuominen koetiloihin on lautakunnan määräysten vastaista. – – Koetilanteessa on sallittua käyttää ainoastaan koetehtävissä annettua aineistoa ja muita koejärjestelmässä valmiina olevia kokelaan käyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja ja aineistoja (esim. käyttöohjeet, taulukkoaineistot). Muiden aineistojen käyttö tai käytön yritys katsotaan vilpilliseksi menettelyksi. Kokelas ei saa kokeen aikana olla yhteydessä muihin tahoihin valvojia lukuun ottamatta. Yhteys tai yritys yhteyden ottamiseksi katsotaan vilpilliseksi menettelyksi. Kokelaan koneen näytön näyttäminen toiselle kokelaalle katsotaan myös yritykseksi yhteyden ottamiseen.

Kokeesta poistuminen ennen lautakunnan sallimaa aikaa mahdollistaa koesalaisuuteen kuuluvien tie- tojen välittämisen, ja se katsotaan vilpin yritykseksi.

 

KOETARVIKKEET

Kokelaan velvollisuus on huolehtia, että hänellä on kokeessa mukanaan kokelaan tietokonetta koskevan ohjeen (ks. https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/liite_2-ohje_kokelaan_tietokoneesta_2019.pdf) mukainen tietokone, virtajohto ja kuulokkeet. Kokelaan tulee osata käynnistää tietokoneensa lautakunnan toimittamalta USB-muistilta. – – Halutessaan kokelas voi käyttää tietokoneessaan lisälaitteita: näppäimistöä, langallista hiirtä tai muuta vastaavaa osoitintyökalua. Tietokoneiden verkko- liikenne saattaa vaatia USB-liitäntäisiä lisälaitteita, kuten Ethernet- tai WLAN-adaptereita. Tarvittavien laitteiden liittäminen saattaa vaatia USB-toistimen (USB-hubin) käyttöä. Lisälaitteet eivät saa sisältää kokelaan koesuoritusta edistäviä aineistoja tai toimintoja (esim. oikoluku). Langattomien lisälaitteiden käyttö on kokonaan kielletty. Bluetooth-yhteydellä toimivia kuulokkeita ei saa käyttää, vaikka niissä olisi mahdollisuus langalliseen yhteyteen.

Tietokoneet ja lisälaitteet eivät saa häiritä muita kokelaita. Kokeen valvojilla on oikeus estää häiritsevien laitteiden käyttö. Lukion rehtori voi tarvittaessa vaatia, että lisälaitteet tarkistetaan etukäteen. Rehtori voi tarvittaessa määrätä kokelaan käyttämään lukion tietokonetta oman tietokoneensa sijasta.

Kokelas voi käyttää konseptipaperia (A3 taitettuna tai niiden puolikkaita) vastauksen luonnosteluun. Lukio antaa paperit valmiina kokelaille.

Kokelas voi halutessaan tuoda koetilaan muistiinpanojen ja luonnosten tekemistä varten tavanomaisia välineitä, kuten kyniä, viivoittimia, harppeja jne. Kokelas ei saa itse tuoda mukanaan koetilaan mitään papereita, nenäliinoja tai eväskääreitä.

Kokeisiin ei saa tuoda muita kuin lautakunnan hyväksymiä apuvälineitä. Kokeissa sallitut apuvälineet, kuten laskimet, taulukkokirjat ja sanakirjat, on määritelty lautakunnan antamissa koekohtaisissa määräyksissä.


KOESUORITUKSET JA ARVOSTELU

Kunkin kokeen koekohtaisissa määräyksissä, kokeen alussa ja koetehtävien yhteydessä annetaan tarkemmat ohjeet siitä, miten koetehtäviin vastataan.

Kokelaan on kirjoitettava vastaus koetehtävässä osoitettuun tilaan. Kokelas voi luonnostella samanaikaisesti vastauksia useampaan koetehtävään. Ennen kokeen päättämistä kokelas valitsee koetehtävien vastauksista ne, jotka hän haluaa jättää arvosteltavaksi. Mikäli kokelas ei halua, että hänen vastauksensa arvostellaan, hänen on koetilaisuudessa poistettava kaikki sisältö kyseisen tehtävän vastauskentistä.

Koetilaisuuden jälkeen suoritusta ei voi mitätöidä, vaan se lähetetään Ylioppilastutkintolautakuntaan arvosteltavaksi.

Kaikki kokelaan kokeessa käyttämät paperit tulkitaan luonnoksiksi. Luonnoksia ei normaalisti oteta arvostelussa huomioon.

 

 

 

 

Attachments