Kurssit OPS 2015

Kurssitaulukot

Suomen kieli ja kirjallisuus

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06
Valtakunnalliset syventävät kurssit AI07 AI08 AI09
Koulukohtaiset soveltavat AI10 AI12 AI13 AI14 AI16 AI19 AI21

Oppiaineena suomen kieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman identiteetin rakentamiseen. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja ja vuorovaikutusosaamista. Se saa sisältöjä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Oppiaine on osa lukion kieli-, kulttuuri-, media- sekä kansalais- ja demokratiakasvatusta.

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Opetus tähtää sellaiseen kielen ja kirjallisuuden tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-, moniluku-, vuorovaikutus- ja mediataitoihin, joita jatko-opinnot, työelämä ja yhteiskunnassa toimiminen edellyttävät. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat koostua sanoista, kuvista, äänistä, numeroista tai niiden yhdistelmistä tai muista symbolijärjestelmistä. Opetus ohjaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen pohdintaan.

Kirjallisuudenopetuksen tavoitteena on sekä kauno- että tietokirjallisuuden ymmärtäminen, lukukokemusten syventäminen sekä tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. Kirjallisuus tarjoaa elämyksiä ja tukee kriittisen ajattelun, empatian ja identiteetin sekä eettisen ja esteettisen pohdinnan kehittymistä ja kulttuuriperintöön tutustumista. Kirjallisuuden lukeminen monipuolistaa omaa ilmaisua.

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetus mahdollistaa omasta kielellisestä ja kulttuurisesta taustasta lähtevän identiteetin rakentamisen moninaisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on oppia arvostamaan monikielisyyttä, kulttuurista monimuotoisuutta, kielellisiä ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat yhteydessä toisiinsa. Opiskelussa käytetään monipuolisia menetelmiä ja vaihtelevia opiskeluympäristöjä, kuten verkkoympäristöjä, kirjastoja ja kulttuurilaitoksia, sekä opiskelijoille merkityksellisiä, elämyksellisiä ja oppimisen iloa tuottavia tehtäviä. Tekstejä tuotetaan, tulkitaan ja jaetaan sekä yksin että yhdessä, myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Suomen kielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien opetuksessa tehdään yhteistyötä oppimäärien välillä ja muiden oppiaineiden kanssa.

Oulun kaupungin lukioissa jokaisella suomen kielen pakollisella kurssilla luetaan vähintään yksi kokonaisteos, kirjoitetaan vähintään yksi laaja teksti ja yksi lyhyt teksti sekä arvioidaan opiskelijan suullista osaamista.

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa huomioidaan koulumme vahva perinne suomen kielen ja kulttuurin vaalijana. Opetuksessa painotetaan kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja omaa ilmaisua. Koulun laaja-alainen taidekasvatus tukee yhteyksiä eri taiteenlajien välillä ja rakentaa opiskelijan kielellistä identiteettiä. Teatteri-, taidemuseo- ja kirjastovierailut syventävät kursseilla opittuja tietoja ja taitoja.

Arviointi

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän arviointi kohdistuu oppimäärän yleisistä tavoitteista johdettuihin kurssikohtaisiin tavoitteisiin. Kurssin tavoitteet kerrotaan opiskelijalle, jotta sekä opettaja että opiskelija voivat seurata kurssilla edistymistä. Oppimisprosessin aikainen arviointi, henkilökohtainen tavoitteenasettelu, itsearviointi, vertaisarviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssiarvosanaan vaikuttavat monipuoliset näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely kurssin aikana. Arviointi on monipuolista, avointa, oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja itsearviointiin ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista käsitystä itsestään puhujana, tekstien tuottajana ja tulkitsijana.

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja
 • monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana
 • lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestinnästä.

Keskeiset sisällöt

  • oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
  • tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät
  • tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
  • tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa
  • tekstien moniäänisyys
  • proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi
  • tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
  • tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen
  • ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI02)

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan sekä ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen, yksilöllisen, yhteisöllisen ja merkityksiä rakentavan tehtävän
 • oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja käyttämään kieliopillisia käsitteitä tekstejä eritellessään
 • ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten joukossa
 • ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden, äidinkielen ja kielitaidon sekä tiedon- ja tieteenalojen kielten merkityksen
 • oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitojaan.

Keskeiset sisällöt

  • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
  • kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus
  • suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
  • kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä
  • kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
  • informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI03)

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä analyyttisesti ja eläytyen sekä omaa lukemistaan reflektoiden
 • syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja sen vaikutuskeinoista
 • monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjallisuutta sopivaa käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen ja oppii perustelemaan tulkintaansa
 • oppii ymmärtämään kielen poeettista luonnetta
 • syventää ryhmäviestintätaitojaan.

Keskeiset sisällöt

  • kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus
  • monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä
  • proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi
  • monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa
  • kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
  • tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI04)

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti näkemyksiään
 • oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja esimerkiksi ideologisista ja eettisistä lähtökohdista
 • osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja kulttuurista merkitystä.

Keskeiset sisällöt

  • vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot
  • vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot
  • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys
  • sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki
  • kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja
  • argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Teksti ja konteksti (ÄI05)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii tarkastelemaan tekstejä niiden maantieteellisissä, kielellisissä, ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja suhteessa muihin teksteihin
 • oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä
 • kehittää ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia ilmaisutapojaan
 • tuntee suomalaisen kaunokirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa sijoittaa ne kulttuurikontekstiinsa.

Keskeiset sisällöt

  • tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa
  • tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta
  • suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia
  • kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI06)

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin
 • syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa
 • syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista
 • tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja
 • oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt

  • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti
  • monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat
  • kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa
  • nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa
  • dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI07)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puheyhteisöistä
 • syventää käsitystään vuorovaikutussuhteiden rakentumisesta, ylläpitämisestä ja jännitteistä
 • kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita
 • kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan
 • tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
 • oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja eri näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

  • vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet
  • puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi
  • kielellinen ja ei-kielellinen viestintä
  • arjen vuorovaikutustilanteet
  • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä
  • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu
  • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI08)

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä
 • varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä
 • kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja
 • löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä.

Keskeiset sisällöt

  • kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen
  • tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa
  • kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta
  • mediatekstien tuottamista ja analyysia

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI09)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä
 • syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista
 • varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan
 • syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista.

Keskeiset sisällöt

  • tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa
  • fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista
  • tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

10. Kielenhuollon kurssi (ÄI10)

Tavoitteet

Kielenhuollon kurssin tavoitteena on syventää ja varmentaa opiskelijan oikeakielisyyteen liittyvää asiantuntemusta.  Kurssia suositellaan kaikille ikäluokille.

Keskeiset sisällöt

 • erilaisten kielenhuoltoon liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkominen yhdessä
 • monipuolisesti kielenhuoltoon liittyviä harjoitustehtäviä

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Kurssisuoritusten arviointi: arvosana

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

12. Luova kirjoittaminen (ÄI12)

Tavoitteet

Luovan kirjoittamisen kurssin tavoitteena on kannustaa ja rohkaista opiskelijaa kirjoittamaan ja etsimään omaa persoonallista kirjoitustyyliä. Kurssin on tarkoitus tukea opiskelijan kirjoittamista ja omien kykyjen ja taitojen arvostamista vahvistaen opiskelijan itse- ja vertaisarviointitaitoja.

Keskeiset sisällöt

 • erilaisten fiktiivisten tekstien tuottaminen eri tyyleillä ja tekniikoilla
 • omien ja muiden tekstien tarkasteleminen yksin, pareittain ja ryhmässä
 • palautteen saaminen ja antaminen omista ja muiden teksteistä
 • tekstien muokkaaminen saadun palautteen pohjalta

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Kurssisuoritusten arviointi: arvosana

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

13. Asiakirjoittaminen (ÄI13)

Tavoitteet

Kurssilla harjoitellaan erityyppisten tekstien analysointia ja kirjoittamista ja valmennetaan syksyn äidinkielen yo-kokeeseen. Tavoitteena on syventää yo-kokeessa tarvittavia tekstilaji-, luku- ja kirjoitustaitoja.

Keskeiset sisällöt

 • erilaisten tekstien kirjoittaminen ja muokkaaminen
 • itse- ja vertaisarviointitaitojen kehittäminen ja syventäminen

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Kurssisuoritusten arviointi: arvosana

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

14. Toimitustyö (Pyramentti) (ÄI14-15)

Tavoitteet

Verkkolehtikursseilla opiskelija kehittää ja syventää lehtitoimitustyössä tarvittavia taitoja. Hän voi keskittyä työssään sekä kirjoittamiseen että lehtivalokuvaamiseen. Verkkolehden toimitus aloittaa toimintansa lukuvuoden alussa, ja toimitus kirjoittaa ja kuvaa lukiomme arkea verkkolehti Pyramenttiin lukuvuoden aikana. Saatuaan suoritusmerkinnän AI14-kurssista opiskelija voi jatkaa työskentelyään toimituksessa ja suorittaa AI15-kurssin. Keskeiset sisällöt

 •  verkkolehden sisällön ideointi 
 •  erilaisten lehtitekstien kirjoittaminen ja lehtivalokuvaaminen
 • omien tekstien muokkaaminen palautteen pohjalta

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

16. Kirjallisuusdiplomi (ÄI16)

Tavoitteet

Lukion kirjallisuusdiplomin tarkoituksena on lukuharrastuksen herättämisen lisäksi perehdyttää opiskelija monipuolisesti kirjallisuuden eri lajeihin, kartuttaa yleissivistystä ja kulttuurintuntemusta sekä auttaa ymmärtämään kirjallisuuden merkitystä. Kirjallisuusdiplomin voi suorittaa opettajan kanssa sopien omatahtisesti lukio-opintojen aikana.

Keskeiset sisällöt

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

19. Draaman perusteet (ÄI19/DRA01)

Kurssin tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen ja ilmaisuvalmiuksien kehittäminen sekä myönteisen ja turvallisen ilmapiirin luominen. Kurssi vahvistaa opiskelijan taitoja työskennellä ryhmässä vastuullisena ja aktiivisena ryhmän jäsenenä.

Keskeiset sisällöt

 • Harjoitellaan improvisaation perusteita: mokaaminen, hyväksyminen, kaverin auttaminen
 • Tutustutaan draaman perusteisiin ja teatterihistoriaan.
 • Vieraillaan Oulun kaupunginteatterissa ja käydään katsomassa näytelmä.

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Kurssin suorituksen arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

21. Elokuvat ja tv-sarjat (ÄI21)

Kurssin tavoitteet ja sisältö määritellään projektikohtaisesti lukuvuosittain. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Tietotekniset taidot

 • Libre Office
 • Äly-alusta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Ruotsi

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit RUB01 RUB02 RUB03 RUB04 RUB05
Valtakunnalliset syventävät kurssit RUB06 RUB07
Koulukohtaiset soveltavat RUB08 RUB09 RUB16

Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen taitoaan ja laajentamaan monikielistä kompetenssiaan sekä kehittämään metakielellisiä taitojaan. Ruotsin kielen opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstillä tarkoitetaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Kieltenopetus edistää osaltaan opiskelijoiden monilukutaitoa.

Opetus vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia ruotsia ja käyttää taitoaan rohkeasti sekä tarjoaa mahdollisuuksia kokea oppimisen iloa. Opetus vahvistaa opiskelijoiden halua ja taitoa toimia ruotsinkielisissä ympäristöissä sekä Suomessa että Ruotsissa kuin muuallakin, missä se on mahdollista. Kaikkea opiskelijoiden kielitaitoa hyödynnetään, ja opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä opiskelijoiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Opiskelijoita ohjataan pohtimaan asenteiden ja arvojen merkitystä ja kehittämään taitoaan toimia rakentavasti eri yhteyksissä. Opetus antaa valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa ja syventää opiskelijoissa maailmankansalaisen taitoja.
Opiskelijoita rohkaistaan hankkimaan elinikäisiä kielenopiskelutaitoja tunnistamalla itselleen sopivia tapoja oppia ruotsin kieltä, arvioimalla oman oppimisensa edistymistä sekä näkemään kielitaito myös työelämätaitona. Kielten opiskelussa ja kielivalinnoissa vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla ennakkoluulottomuuteen ja käsittelemällä monipuolisesti erilaisia aiheita.
Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista käyttäen monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä menetelmiä. Opiskelijoita ohjataan hakemaan, arvioimaan ja käsittelemään tietoa ruotsin kielellä, mahdollisesti myös muilla pohjoismaisilla kielillä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti opiskeluympäristöjen osana.
Kieltenopetuksessa käsitellään teemoja, joiden avulla kieltenoppiminen tuodaan osaksi lukio-opiskelun kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää työskentelyä. Opiskelijoille tarjotaan merkityksellisiä, avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä. Aihekokonaisuudet, teemaopinnot ja muu oppiainerajat ylittävä opiskelu kannustavat opiskelijoita hyödyntämään eri kielten vähäistäkin taitoaan ja monikielistä kompetenssiaan.
Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden eteneminen taitotasoilla tapahtuu eri tahdissa, mikä edellyttää tehtävien eriyttämistä tai muuta tukemista.

Ruotsin kielen opetuksen yhteiset tavoitteet

Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija

 • kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa kansallisissa, pohjoismaisissa, eurooppalaisissa sekä globaaleissa kohtaamisissa, joissa ruotsin kielen hyödyntäminen on mahdollista
 • ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomen toisena kansalliskielenä
 • rohkaistuu hyödyntämään ruotsin kieltä luovasti opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana
 • vankentaa ruotsin kielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen
 • kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa kieltenopiskelustrategioita
 • ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet
 • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta
 • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista.

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa opiskelemassaan oppimäärässä kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon (liite 1) tasot alla olevan taulukon mukaisesti ja osaa suhteuttaa omaa osaamistaan tavoitteeksi asetettuihin taitotasoihin. Opiskelija asettaa omia tavoitteitaan, arvioi taitojensa kehittymistä ja kehittää niitä edelleen.

Oppimäärä Taito toimia vuorovaikutuksessa Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä
A-oppimäärä B2.1 B2.1 B1.2
B1-oppimäärä B1.1 B1.1 B1.1
B3-oppimäärä A2.2 A2.2 A2.1
Äidinkielenomainen oppimäärä B2.2 B2.2 B2.2

Arviointi

Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten erityisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikohtaiset painotukset sekä niihin läheisesti nivoutuvat ruotsin kielen yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kaikilla kursseilla annetaan monipuolisesti palautetta opiskelijan edistymisestä oppimisprosessin eri vaiheissa. Palautetta annetaan opiskelijan edistymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä muissa tavoitteissa, kuten kielenopiskelutaidoissa ja valmiuksissa toimia kohdekielisissä ympäristöissä.  Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla kursseilla voidaan hyödyntää salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen.

Arvioinnin tukena, opettajan työvälineenä sekä opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnin välineenä käytetään Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa. Opintojen alkuvaiheessa palautteenannossa painottuu opiskelijan taito kehittää kielenopiskelutaitojaan. Opintojen edetessä kielitaidon kuvausasteikkoa voidaan hyödyntää enenevästi opiskelijan vuorovaikutus-, tulkinta- ja tuottamistaitojen tasoa määriteltäessä.

A-oppimäärän syventävän kurssin 8, B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 8 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä.

Ruotsi, B1-oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Tietotekniset taidot

 • kaikilla kursseilla tekstinkäsittelyohjelman (Word/Writer) harjoittelua

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

1. Minun ruotsini (RUB01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB02)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Kulttuuri ja mediat (RUB03)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB04)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB05)

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai kokonaisuus.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB06)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7. Kestävä elämäntapa (RUB07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Koulukohtaiset syventävät kurssit

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Abikurssi (RUB08)

Tavoitteet

Kerrata ja syventää lukion oppimäärää niin, että opiskelijalla on valmiudet lukion päättökokeeseen ja jatko-opintoihin

Keskeiset sisällöt

 • ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan kirjoittamista
 • kuullunymmärtämisharjoituksia
 • rakenteita
 • sanastoa

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

9. Peruskoulusta lukioon (RUB09)

Tavoitteet

Ns. nollakurssi, jonka tavoitteena on saattaa opiskelijan kielitaito sellaiselle tasolle, että hän selviää keskipitkän oppimäärän lukio-opinnoista.

Keskeiset sisällöt

 • sopivien työskentelytapojen harjoittelua
 • keskeistä sanastoa
 • peruskielioppirakenteita
 • kuunteluharjoituksia
 • tekstejä

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

16. Tukholma-kurssi (RUB16)

Tavoitteet

Rohkaista opiskelijaa käyttämään kieltä autenttisissa tilanteissa, parantaa kielitaitoa ja ruotsalaisen kulttuurin ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tuntemusta.

Keskeiset sisällöt

 • suullisia harjoituksia
 • Tukholmaan sijoittuvan kaunokirjallisen teoksen lukeminen ja lukupäiväkirjan kirjoittaminen
 • Tukholmaan sijoittuvan elokuvan katselu ja analysointi
 • oma esitys jostakin Tukholmaan liittyvästä ilmiöstä tai henkilöstä
 • ekskursio Tukholmaan

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Ruotsi, A-oppimäärä

Pakolliset kurssit RUA01 RUA02 RUA03 RUA04 RUA05 RUA06
Valtakunnalliset syventävät kurssit RUA07 RUA08

1. Kieli ja maailmani (RUA1)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Ihminen verkostoissa (RUA2)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Kulttuuri-ilmiöitä (RUA3)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Tiede ja tulevaisuus (RUA5)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen kohdekielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (RUA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RUA8)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Englanti, A-oppimäärä

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit ENA01 ENA02 ENA03 ENA04 ENA05 ENA06
Valtakunnalliset syventävät ENA07 ENA08
Koulukohtaiset soveltavat ENA09 ENA10
English as second language ESL1 ESL2 ESL3 ESL4 ESL5 ESL6

Opetuksen tavoitteet
Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija
• kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
• ymmärtää englannin kielen merkityksen ja roolin kansainvälisen kommunikaation kielenä
• osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta
• osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista
• saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja käsittelystä
• osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit
Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.
Kaikki pakolliset kurssit 1-6 opiskelija voi korvat vastaavilla ESL-kursseilla, jotka noudattavat samaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, mutta jotka ovat täysin kohdekielisiä ja painottavat CLIL-pedagogiikkaa ja metodologiaa, jolloin kieltä opitaan välineenä sisältöjen opiskelussa.

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Ihminen verkostoissa (ENA02)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA05)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA06)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (ENA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

9. Abikurssi (ENA09)

Tavoitteet

Kurssilla kerrataan englannin keskeisiä ja vaativampia sisältöjä pitäen mielessä lähestyvien ylioppilaskirjoitusten ja jatko-opintojen vaatimukset. Kurssi suositellaan otettavaksi lukio-opintojen viimeisissä jaksoissa. Opiskelijoilta toivotaan pakollisten kurssien suorittamista ennen kurssille ilmoittautumista.

Keskeiset sisällöt

 • haastavimpien kielen rakenteiden kertausta
 • monenlaisia ajankohtaisiakin tekstejä
 • kuuntelu-, kirjoitus- ja monipuolisia rakenneharjoituksia

Kurssisuorituksen arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

10. Peruskoulusta lukioon (ENA10)

Tavoitteet

Kurssilla kerrataan englannin kielen perussisältöjä. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea peruskoulun englannin oppimäärän hallitsemiseen.

Keskeiset sisällöt

 • verbien taivutus
 • lauseoppi
 • perussanaston kertausta
 • luetun ymmärrys-, kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia

Kurssisuorituksen arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

ESL1 Treasures of English Literature 

Itsearviointia kehittämällä opiskelija kartoittaa omia kielenopiskelutaitojaan ja kielitaidon eri osa-alueiden osaamistaan vahvistaakseen itsetuntoaan kielenoppijana.  Kurssin aikana käsitellään kirjallisuus- ja elokuvanäytteiden avulla Iso- Britannian lasten ja nuorten kirjallisuutta ja englannin kielen aseman muuttumista vuosisatojen aikana. Kurssi painottaa kuvailutaitojen suullista ja kirjallista kehittämistä. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään kuinka kirjallisuus heijastaa aikansa yhteiskuntaa ja pohtii monikielisyyttä ja englannin kieltä globaalina ilmiönä.

Kurssi voidaan integroida myös Kansainväliset suhteet (HI2) kurssin kanssa, jolloin englannin kieltä tarkastellaan kansainvälisen politiikan ja valtasuhteiden näkökulmasta lähtökohtana britti-imperiumin historialliset vaiheet, mikä selvittää sen, että englannin kielestä on tullut maailman käytetyin kommunikointiväline.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

ESL2 Multicultural USA

Kurssin aikana käydään läpi kirjallisuus- ja elokuvanäytteiden avulla Yhdysvaltojen monikulttuurista yhteiskuntaa ja sen syntyä. Aihekokonaisuutena pohditaan viestinnän ja median roolia asenteiden muokkaajina suhtautumisessa ihmisten liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon, niiden syihin ja seurauksiin, ja samalla kehitetään kriittistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

ESL3 From a Novel/Drama to a Film 

Opiskelijat analysoivat ja vertaavat eri kulttuuri-ilmiöitä, kaunokirjallisuutta ja elokuvataidetta sekä kaunokirjallisuuden, musiikin ja taiteen kieltä. Kirjallisessa ja suullisessa tuottamisessa painotetaan luovaa toimintaa ja pohditaan kulttuuri-ilmiöiden ja taiteiden vaikutusta yksilöön ja yhteiskuntaan.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

ESL4 Persuasive Skills 

Tarkastelun kohteena ovat kohdemaiden historiaan ja yhteiskuntiin liittyvät tekstit sekä perinteinen ja sähköinen media. Kurssilla harjoitellaan suullista ja kirjallista mielipiteiden esittämistä, vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja sekä debatointia tutustumalla erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

ESL5 Academic Reading and Writing

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä ja tuottamista aiheina eri tieteenalat, tekniikan ja digitalisoinnin saavutukset.  Kurssiin sisältyy jatko-opintoihin tähtääviä opiskelutaitojen kehittämisharjoituksia, reflektointitehtäviä ja akateemisten tekstien luku- ja kirjoitustaidon perusteiden harjoittelua.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

ESL6 English Medium Education and English for Working Life 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, jossa käyttökielenä on englanti. Kurssilla harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa suullista ja kirjallista viestintää. Aihekokonaisuutena on aktiivinen kansalaisuus, jota käsitellään osallistumisen ja vapaaehtoistyön näkökulmasta. Kurssin aikana valmistetaan portfoliomalli tulevia opiskelu- ja työpaikkoja silmällä pitäen.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Espanja A-oppimäärä

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit EAA01 EAA02 EAA03 EAA04 EAA05 EAA06
Valtakunnalliset syventävät kurssit EAA07 EAA08

Opetuksen tavoitteet

Espanjan A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

 

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

1. Kieli ja maailmani (EAA1)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

2. Ihminen verkostoissa (EAA2)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

3. Kulttuuri-ilmiöitä (EAA3)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (EAA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

5. Tiede ja tulevaisuus (EAA5)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (EAA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen kohdekielinen osuus tai kokonaisuus.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

7. Kestävä elämäntapa (EAA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

8. Viesti ja vaikuta puhuen (EAA8)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Ranska A-oppimäärä

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit RAA01 RAA02 RAA03 RAA04 RAA05 RAA06
Valtakunnalliset syventävät kurssit RAA07 RAA08

Opetuksen tavoitteet

Ranskan A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

1. Kieli ja maailmani (RAA1)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

2. Ihminen verkostoissa (RAA2)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

3. Kulttuuri-ilmiöitä (RAA3)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

5. Tiede ja tulevaisuus (RAA5)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RAA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen kohdekielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (RAA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RAA8)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Saksa A-oppimäärä

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit SAA01 SAA02 SAA03 SAA04 SAA05 SAA06
Valtakunnalliset syventävät kurssit SAA07 SAA08
Koulukohtainen soveltava kurssi SAA10

Opetuksen tavoitteet

Saksan A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

1. Kieli ja maailmani (SAA1)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

2. Ihminen verkostoissa (SAA2)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

3. Kulttuuri-ilmiöitä (SAA3)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

5. Tiede ja tulevaisuus (SAA5)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (SAA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen kohdekielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (SAA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

8. Viesti ja vaikuta puhuen (SAA8)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

10. Sprachdiplom II-kielitutkinto (SAA10)

OSYKissä voi suorittaa Saksan liittotasavallan hyväksymän, Zentralstelle für Auslandsschulwesenin järjestämän Deutsches Sprachdiplom II (B2/C1) kielitutkinnon. Tutkinto mahdollistaa opiskelun saksankielisten maiden yliopistoissa ja korkeakouluissa kielitaitovaatimusten osalta, (erillistä kielitaitotodistusta ei silloin Saksaan enää tarvita). Tutkinto on samalla osoitus vahvasta kielitaidosta esim. kansainvälisille tyämarkkinoille.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää Sprachdiplom (SAA10) -kurssille osallistumista syyslukukaudella perjantaisin klo 14.45 – 16.00. Kurssi on avoin kaikille Oulun seudun lukiolaisille, joilla on riittävä taso tutkinnon suorittamiseen, mikä tarkoittaa käytännössä A-saksan kurssien suorittamista hyvin tiedoin tai muulla tavoin hankittu kielitaito (esim. vaihto-oppilasvuosi).

Tutkinnossa on neljä osaa, jotka kaikki on läpäistävä hyväksytysti: luetun ja kuullun ymmärtimiset, kirjoitelma ja suullinen koe. Tutkinto pidetään joulukuun alkupäivinä, samana päivänä kaikissa pohjoisen pallonpuoliskon maissa, suullinen koe erillisenä päivänä kirjallisen kokeen jälkeen. Tutkinto on lukiolaisille maksuton.

Lisätiedot Jari Papunen.

Osyk kuuluu maailmanlaajuiseen Partner-Schule (Pasch-Schule) -verkostoon.

Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Espanja B3-oppimäärä

B3-kielillä tarkoitetaan lukiossa aloitettavan vieraan kielen opintoja.
Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
 • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.1 (muut kielet) tai B1.1/A2.2 (englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit EAB31 EAB32 EAB33 EAB34 EAB35 EAB36 EAB37 EAB38
Koulukohtaiset syventävät kurssit EAB39

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (EAB31)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

2. Matkalla maailmassa (EAB32)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

3. Elämän tärkeitä asioita (EAB33)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

4. Monenlaista elämää (EAB34)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

5. Hyvinvointi ja huolenpito (EAB35)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

6. Kulttuuri ja mediat (EAB36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (EAB37)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

8. Yhteinen maapallomme (EAB38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

9. Abikurssi (EAB39)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä, vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjallista tuottamista opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Ranska B3-oppimäärä

B3-kielillä tarkoitetaan lukiossa aloitettavan vieraan kielen opintoja.

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
 • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.1 (muut kielet) tai B1.1/A2.2 (englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit RAB31 RAB32 RAB33 RAB34 RAB35 RAB36 RAB37 RAB38
Koulukohtaiset syventävät kurssit RAB39

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (RAB31)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

2. Matkalla maailmassa (RAB32)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

3. Elämän tärkeitä asioita (RAB33)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

4. Monenlaista elämää (RAB34)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

5. Hyvinvointi ja huolenpito (RAB35)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

6. Kulttuuri ja mediat (RAB36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (RAB37)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

8. Yhteinen maapallomme (RAB38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

9. Abikurssi (RAB39)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä, vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjallista tuottamista opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Saksa B3-oppimäärä

B3-kielillä tarkoitetaan lukiossa aloitettavan vieraan kielen opintoja.

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
 • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.1 (muut kielet) tai B1.1/A2.2 (englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB31 SAB32 SAB33 SAB34 SAB35 SAB36 SAB37 SAB38
Koulukohtaiset syventävät kurssit SAB39

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (SAB31)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

2. Matkalla maailmassa (SAB32)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

3. Elämän tärkeitä asioita (SAB33)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

4. Monenlaista elämää (SAB34)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

5. Hyvinvointi ja huolenpito (SAB35)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

6. Kulttuuri ja mediat (SAB36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SAB37)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

8. Yhteinen maapallomme (SAB38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

9. Abikurssi (SAB39)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä, vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjallista tuottamista opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Venäjä B3-oppimäärä

B3-kielillä tarkoitetaan lukiossa aloitettavan vieraan kielen opintoja.

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

 • kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi
 • kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon A2.1 (muut kielet) tai B1.1/A2.2 (englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit VEB31 VEB32 VEB33 VEB34 VEB35 VEB36 VEB37 VEB38
Koulukohtaiset syventävät kurssit VEB39

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (VEB31)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

2. Matkalla maailmassa (VEB32)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

3. Elämän tärkeitä asioita (VEB33)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

4. Monenlaista elämää (VEB34)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

5. Hyvinvointi ja huolenpito (VEB35)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

6. Kulttuuri ja mediat (VEB36)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (VEB37)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

8. Yhteinen maapallomme (VEB38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

9. Abikurssi (VEB39)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Harjoitellaan kuullun ja luetun ymmärtämistä, vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjallista tuottamista opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Alkuun
Takaisin kurssikuvauksiin

Matematiikka

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen merkitykseen ihmiselle ja yhteiskunnalle sekä sen ainutlaatuiseen ja kiehtovaan olemukseen tieteenalana. Tässä opintokokonaisuudessa opiskelijalla on tilaisuus vahvistaa pohjaa matematiikan opinnoilleen ja nähdä matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena selitettäessä ja hallittaessa muun muassa yhteiskunnan, talouden ja luonnon tapahtumia ja tilanteita.

Pakollinen kurssi

1. Luvut ja lukujonot (MAY01)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet
 • vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä
 • ymmärtää lukujonon käsitteen
 • osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan
 • saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä
 • osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

 • reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta
 • funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta
 • lukujono
 • rekursiivinen lukujono
 • aritmeettinen jono ja summa
 • logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys
 • muotoa , x ∈ℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen
 • geometrinen jono ja summa

Tietotekniset taidot

 • Kaavojen kirjoittaminen taulukkolaskentaohjelmassa (Geogebra)
 • funktion kuvaajan piirtäminen Geogebralla
 • yhtälön ratkaiseminen CAS-laskimella (Geogebra)

Matematiikan pitkä oppimäärä

Kurssikuvaukset

 

Pakolliset kurssit
MAA02
MAA03
MAA04
MAA05
MAA06
MAA07
MAA08
MAA09
MAA10
Valtakunnalliset syventävät kurssit
MAA11
MAA12
MAA13
Koulukohtaiset syventävät kurssit
MAA14
MAA16

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen yleissivistys. Pitkän matematiikan opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa.

Opetuksen tavoitteet

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • saa myönteisiä oppimiskokemuksia ja tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä oppii niiden kautta luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa
 • rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin
 • ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä
 • oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena
 • kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
 • harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja tulosten yleistettävyyttä
 • harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.

Pakolliset kurssit

2. Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA02)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita
 • osaa ratkaista toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkia ratkaisujen lukumäärää
 • osaa ratkaista korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua
 • osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin ja polynomiepäyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

  • polynomien tulo ja muotoa 〖(a+b)〗^n,n≤3,n∈N olevat binomikaavat
  • 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen
  • 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin
  • polynomifunktio
  • polynomiyhtälöitä
  • polynomiepäyhtälön ratkaiseminen

Tietotekniset taidot

 • Funktion analysointi Geogebralla (Nollakohdatmaksimiminimi)
 • Epäyhtälöiden ratkaisu (Graafisesti ja CAS-toiminnoin) 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Geometria (MAA03)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa
 • harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita
 • osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

  • kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
  • sini- ja kosinilause
  • ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
  • kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

Tietotekniset taidot

 • Geometristen kuvioiden (2D ja 3D) piirtäminen (Geogebra)
 • trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen (Geogebra/laskinsovellus) 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Vektorit (MAA04)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin
 • osaa tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla
 • ymmärtää yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteen
 • osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä vektoreiden tutkimisessa sekä suoriin ja tasoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

  • vektoreiden perusominaisuudet
  • vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
  • koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
  • yhtälöryhmän ratkaiseminen
  • suorat ja tasot avaruudessa

Tietotekniset taidot

 • Vektorien piirtäminen (Geogebra/laskinsovellus)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Analyyttinen geometria (MAA05)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille
 • ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja
 • syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan sellaisia yksinkertaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä
  | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) |
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä pistejoukon yhtälön tutkimisessa sekä yhtälöiden, yhtälöryhmien, itseisarvoyhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

  • pistejoukon yhtälö
  • suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
  • itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
  • pisteen etäisyys suorasta

Tietotekniset taidot

 • käyrän piirtäminen laskinohjelmistolla 
 • liukusäädin (Geogebra/laskinsovellus)
 • ympyrän yhtälön neliöinti (Geogebra/laskinsovellus)
 • kulmakertoimen ja tangentin määrittäminen (Geogebra/laskinsovellus)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Derivaatta (MAA06)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä
 • omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta
 • osaa määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat
 • osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot
 • tietää, kuinka rationaalifunktion suurin ja pienin arvo määritetään
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa ja
 • rationaaliyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa sekä polynomi- ja rationaalifunktion derivaatan määrittämisessä sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

  • rationaaliyhtälö ja epäyhtälö
  • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
  • polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen
  • polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen

Tietotekniset taidot

 • paloittain määritellyn funktion piirtäminen (Geogebra/laskinsovellus)
 • raja-arvo- ja derivaattalaskut laskinohjelmistolla 
 • yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisu laskinohjelmistolla
 • kulkukaavion muodostaminen (Abitin kaavaeditorilla)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7. Trigonometriset funktiot (MAA07)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla
 • osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä
  sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x)
 • osaa trigonometristen funktioiden yhteydet ja
 • osaa derivoida yhdistettyjä funktioita
 • osaa tutkia trigonometrisia funktioita derivaatan avulla
 • osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaessaan jaksollisia ilmiöitä
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä trigonometristen funktioiden tutkimisessa ja trigonometristen yhtälöiden ratkaisemisessa ja trigonometristen funktioiden derivaattojen määrittämisessä
 • sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

  • suunnattu kulma ja radiaani
  • trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
  • trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
  • yhdistetyn funktion derivaatta
  • trigonometristen funktioiden derivaatat

Tietotekniset taidot

 • Trigonometristen funktioiden piirtäminen (akselien asetukset) (Geogebra/laskinsovellus)
 • kulman asetukset (Geogebra/laskinsovellus)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA08)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopotenssit
 • tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä
 • osaa tutkia juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla
 • osaa hyödyntää eksponenttifunktiota mallintaessaan erilaisia kasvamisen ja vähenemisen ilmiöitä
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden tutkimisessa ja juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöiden ratkaisemisessa sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktion derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

  • potenssien laskusäännöt
  • juurifunktiot ja -yhtälöt
  • eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
  • logaritmifunktiot ja -yhtälöt
  • juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat

Tietotekniset taidot

 • juuri- ja eksponentti- ja logaritmifunktioiden analysointi (Geogebra/laskinsovellus)

Takaisin kurssikuvauksiin

Alkuun

9. Integraalilaskenta (MAA09)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita
 • ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan
 • osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla
 • perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja integraalifunktion määrittämisessä sekä määrätyn integraalin laskemisessa sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

  • integraalifunktio
  • alkeisfunktioiden integraalifunktiot
  • määrätty integraali
  • pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

Tietotekniset taidot

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

10. Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittää ja tulkita jakaumien tunnuslukuja
 • perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
 • perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin
 • ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä
 • perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla.

Keskeiset sisällöt

  • diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
  • jakauman tunnusluvut
  • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
  • kombinatoriikka
  • todennäköisyyksien laskusäännöt
  • diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
  • diskreetin jakauman odotusarvo
  • normaalijakauma

Tietotekniset taidot

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaatteisiin sekä harjoittelee todistamista
 • hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin
 • osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla
 • syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa.

Keskeiset sisällöt

  • konnektiivit ja totuusarvot
  • geometrinen todistaminen
  • suora, käänteinen ja ristiriitatodistus
  • induktiotodistus
  • kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
  • Eukleideen algoritmi
  • alkuluvut ja Eratostheneen seula
  • aritmetiikan peruslause
  • kokonaislukujen kongruenssi

Tietotekniset taidot

 • totuustaulun laatiminen Abittijärjestelmässä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

12. Algoritmit matematiikassa (MAA12)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää algoritmista ajatteluaan
 • osaa tutkia ja selittää, kuinka algoritmit toimivat
 • ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan epälineaarisia yhtälöitä numeerisesti
 • osaa tutkia polynomien jaollisuutta ja osaa määrittää polynomin tekijät
 • osaa määrittää numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimisessa ja laskutoimituksissa.

Keskeiset sisällöt

  • iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä
  • polynomien jakoalgoritmi
  • polynomien jakoyhtälö
  • Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö

Tietotekniset taidot

 • funktion lausekkeen syöttäminen laskinsovellukseen ja sen avulla iterointi

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan
 • osaa tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita
 • täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen
 • osaa tutkia lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja derivaatan laskemisessa annetun muuttujan suhteen sekä epäoleellisten integraalien, lukujonon raja-arvon ja sarjan summan laskemisessa sovellustehtävissä.

Keskeiset sisällöt

  • funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
  • jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
  • käänteisfunktio
  • kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta
  • funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
  • epäoleelliset integraalit
  • lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa

Tietotekniset taidot

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

14. MAA14 Pitkän matematiikan abikurssi

Tavoitteet
Teorian kokonaiskuvan muodostaminen ja tekemällä koko oppimäärän kattavia laskuharjoituksia, harjoituskokeita ja yo-tehtäviä. Valmistaa opiskelijoita Ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintojen pääsykokeisiin.

Keskeiset sisällöt
Käydään läpi pitkän matematiikan oppimäärän keskeisiä osa – alueita

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Tietotekniset taidot

 • Kaavaeditorin käytönkertaaminen tehtäviin vastattaessa Abitti-kokeessa
 • Laskinohjelmien ja Geogebran käytön kertaaminen Abitti-kokeessa

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

16. MAA16 Pitkän matematiikan tukikurssi

Tavoitteet
Matematiikan keskeisten perusasioiden ja laskimen käytön osaamisen vahvistaminen.

Keskeiset sisällöt
Perusasioihin liittyviä laskuharjoituksia, keskeisen teoriataustan kertaamista

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Matematiikan lyhyt oppimäärä

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit MAB02 MAB03 MAB04 MAB05 MAB06
Valtakunnalliset syventävät kurssit MAB07 MAB08
Koulukohtaiset soveltavat MAB09

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä ja monissa eri tieteissä.

Opetuksen tavoitteet

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä
 • saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään, oppii luottamaan omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa ja rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen
 • hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille
 • sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä
 • kehittää käsitystään matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta
 • harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa informaatiota ja arvioimaan sen luotettavuutta
 • tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä
 • osaa käyttää kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.

Pakolliset kurssit

2. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB02)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä
 • ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet
 • vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

  • suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
  • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
  • yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
  • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
  • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

Tietotekniset taidot

 • Geogebralla geometristen kuvioiden piirtäminen tasossa ja avaruudessa, kaavaeditorin käyttö

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Geometria (MAB03)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
 • vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan
 • osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

  • kuvioiden yhdenmuotoisuus
  • suorakulmaisen kolmion trigonometria
  • Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
  • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
  • geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Matemaattisia malleja (MAB04)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
 • tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta
 • tutustuu ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusongelmien yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

  • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
  • potenssiyhtälön ratkaiseminen
  • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
  • lukujonot matemaattisina malleina

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB05)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
 • arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
 • perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.

Keskeiset sisällöt

  • diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
  • regression ja korrelaation käsitteet
  • havainto ja poikkeava havainto
  • ennusteiden tekeminen
  • kombinatoriikkaa
  • todennäköisyyden käsite
  • todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Talousmatematiikka (MAB06)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää prosenttilaskennan taitojaan
 • ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä
 • kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun
 • vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun
 • soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

  • indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
  • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

7. Matemaattinen analyysi (MAB07)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin
 • ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana
 • osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
 • osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutkimisessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellustehtävissä.

Keskeiset sisällöt

  • graafisia ja numeerisia menetelmiä
  • polynomifunktion derivaatta
  • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
  • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Tilastot ja todennäköisyys II (MAB08)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan
 • osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä
 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa, todennäköisyysjakauman odotusarvon ja keskihajonnan määrittämisessä, todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla sekä luottamusvälin laskemisessa.

Keskeiset sisällöt

  • normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet
  • toistokoe
  • binomijakauma
  • luottamusvälin käsite

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

9. MAB9 Lyhyen matematiikan abikurssi

Tavoitteet

Teorian kokonaiskuvan muodostaminen ja tekemällä koko oppimäärän kattavia lasku-harjoituksia sekä harjoituskokeita. Valmistaa opiskelijoita Ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintojen pääsykokeisiin.

Keskeiset sisällöt

 • Käydään läpi lyhyen matematiikan oppimäärän keskeisiä osa – alueita

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

 Biologia

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit BI01 BI02
Valtakunnalliset syventävät kurssit BI03 BI04 BI05
Koulukohtaiset soveltavat BI06 BI09 BI20

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Opetus lisää ymmärrystä biologian merkityksestä osana luonnontieteellisen maailmankuvan rakentumista. Biologian opetuksen tarkoituksena on lisäksi herättää kiinnostusta bio- ja ympäristötieteisiin. Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Biologian opetuksessa opiskelijalle välittyy kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä ja luonnonvaroja säästävän kiertotalouden merkityksestä.

Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Opetuksen tuella opiskelija myös ymmärtää evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä.

Biologian opetuksessa opiskelijalle välittyy kuva siitä, että biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia, kuten geeniteknologiaa, hyödynnetään monin tavoin maataloudessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. Opetus myös ohjaa opiskelijaa ymmärtämään, miten biologista tietoa voidaan hyödyntää arkielämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Biologian opetuksessa tehdään laborointeja ja työskennellään myös digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä. Opetuksessa tehdään yhteistyötä erityisesti terveystiedon, mutta myös muiden oppiaineiden kanssa.

Opetuksen tavoitteet

Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • kiinnostuu biologisesta tiedosta ja motivoituu biologiaa koskevien uutisten seuraamiseen
 • saa ohjausta omien tavoitteiden asettamisessa sekä tukea ja kannustusta oppimisprosessin eri vaiheissa
 • ymmärtää, mikä on biologialle tieteenalana ominaista, tuntee biologisia rakenteita ja prosesseja, perinnöllisyyttä sekä ymmärtää evoluution merkityksen
 • perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin
 • osaa asettaa kysymyksiä ja tutkimusongelmia tarkasteltavista ilmiöistä
 • suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa
 • osaa hankkia, käsitellä, analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa sekä arvioida ja esittää tutkimustuloksia
 • osaa työskennellä digitaalisissa opiskeluympäristöissä, laboratoriossa ja maastossa
 • arvioi kriittisesti median kautta välittyvää biologista tietoa
 • käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti biologian opiskelun tukena
 • perehtyy biologian soveltamiseen eri aloilla
 • osaa soveltaa ja käyttää biologisia tietoja ja taitoja arkielämässä
 • arvostaa eliökunnan monimuotoisuutta, tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta.

Arviointi

Biologiassa arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä painottaen. Arviointi ohjaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi omista työskentelytavoistaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Arvioinnissa keskeisiä kohteita ovat opiskelijan tiedot, kuten biologian peruskäsitteiden hallinta, ja taidot, kuten ajattelu-, argumentointi- ja tutkimustaidot. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky ymmärtää, soveltaa, analysoida, yhdistellä, arvioida, havainnollistaa ja esittää biologista tietoa erilaisissa tilanteissa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös opiskelijan kyky arvioida tietoa kriittisesti.

Biologian tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kokeellisessa työskentelyssä sekä laatimalla yksin tai yhteisöllisesti biologisen tutkielman tai projektituotoksen, kuten videon, pelin, vastamainoksen tai verkkosivut.

Pakolliset kurssit

1. Elämä ja evoluutio (BI01)

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan
 • käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla
 • tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan
 • ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä
 • työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai projektin yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä

 • elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot
 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
 • biologisen tiedon esittäminen mallien avulla

Solu elämän perusyksikkönä

 • elämän syntyvaiheet
 • solujen rakenne ja energiatalous
 • DNA ja geenien ilmeneminen

Eliön elinkaari

 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen
 • muuntelu
 • kasvu, kehittyminen ja kuolema

Evoluutio

 • luonnonvalinta ja sopeutuminen
 • lajien syntyminen ja häviäminen
 • eliökunnan sukupuu

Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti

Tietotekniset taidot

 • Diagrammien teko Libre Officen Calcilla
 • kuviin merkkaukset Libre Officen Draw:lla
 • Abittikoe

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Ekologia ja ympäristö (BI02)

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenteiden, vuorovaikutusten ja toimintojen periaatteet
 • osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä
 • ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle
 • hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä sekä tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia
 • ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan välttämättömyyden sekä oppii toimimaan niiden mukaisesti
 • osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan yhteisen kehittämisprojektin.

Keskeiset sisällöt

Ekologian perusteet

 • elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset
 • ekosysteemien rakenne ja palautuvuus
 • aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä
 • luonnon monimuotoisuus
 • populaatioiden ominaisuudet
 • lajien väliset suhteet
 • eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet

 • ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset
 • luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat
 • aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat
 • paikalliset ympäristöongelmat

Kohti kestävää tulevaisuutta

 • ekosysteemipalveluiden merkitys
 • ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys
 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti

Tietotekniset taidot

 • Office
 • Videotehtäväharjoitus
 • Abittikoe

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Solu ja perinnöllisyys (BI03)

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • käyttää käsitteitä, malleja ja teorioita tarkastellessaan soluihin ja perinnöllisyyteen liittyviä ilmiöitä
 • syventää osaamistaan solun eri osien toiminnasta ja ymmärtää eliöiden rakenteiden ja toimintojen pohjautuvan solutason prosesseihin
 • tutkii erilaisia soluja, solukoita ja kudoksia ja tulkitsee niiden rakenteita
 • arvioi solujen ja geenien toimintaa koskevan tiedon merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

Solu tutkimuskohteena

 • miten soluja tutkitaan
 • solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö

Eliöt rakentuvat soluista

 • biomolekyylit
 • tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta
 • DNA:n ja RNA:n rakenne
 • proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely

Solujen lisääntyminen

 • mitoosi ja sen merkitys
 • solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen

Periytymisen perusteet

 • geenit ja alleelit
 • sukusolut ja niiden synty meioosissa
 • geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle
 • mutaatiot ja mutageenit

Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla.

Tietotekniset taidot

 • Risteytystehtävät Libre Officen Writerilla
 • diagrammit Calcilla
 • kuviin merkkaukset Draw:lla
 • Abittikoe

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Ihmisen biologia (BI04)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimintaperiaatteita
 • ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia siihen
 • ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana
 • ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia
 • osaa selittää elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan
 • ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen
 • osaa toteuttaa pienimuotoisen ihmisen elimistön toimintaa mittaavan tutkimuksen ja esittää sen tulokset.

Keskeiset sisällöt

Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely

 • ravintoaineet ja ruoansulatus
 • verenkiertoelimistö
 • hengityselimistö ja hengityksen säätely

Liikkuminen

 • tuki- ja liikuntaelimistö

Elintoimintojen säätely

 • hermosto ja aistit
 • umpirauhaset ja hormonit
 • lämmönsäätely
 • kemiallinen tasapaino
 • elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit

Lisääntyminen

 • hedelmöitys, raskaus ja synnytys
 • sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus
 • perimän ja ympäristön merkitys

Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus.

Tietotekniset taidot

 • Diagrammit
 • Videotehtäväharjoitus
 • Abittikoe

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Biologian sovellukset (BI05)

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää biologian innovaatioiden ja sovellutusten merkityksen yhteiskunnassa
 • tutustuu bioteknologian menetelmiin, tuotteisiin ja mahdollisuuksiin edistää kestävää tulevaisuutta
 • ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketieteessä ja teollisuudessa
 • ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisissa bioteknologian prosesseissa
 • ymmärtää kasvien ja eläinten jalostuksen merkityksen ravinnontuotannossa
 • osaa arvioida bioteknologian ja genetiikan sovellusten mahdollisuuksia, uhkia ja eettisiä kysymyksiä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

Bioteknologian sovellukset ja merkitys

 • ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottaminen uusiutuvien luonnonvarojen avulla
 • bioteknologian sovellukset teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa

Mikrobiologian sovellukset ja merkitys

 • bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta
 • bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen
 • mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa

Geeniteknologian sovellukset ja merkitys

 • geenitekniikan menetelmät
 • genomitieto
 • mikrobit geeniteknologiassa

Kasvi- ja eläinjalostus

Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus.

Tietotekniset taidot

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

Biologian abikurssi (BI06)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa yo-kokeeseen kertaamalla biologian pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä sisältöjä. Kurssilla käydään läpi vanhoja yo-tehtäviä ja harjoitellaan tehtäviin vastaamista.

Keskeiset sisällöt

 • biologisen ajattelutavan sisäistäminen
 • biologisten sisältöjen integroiminen muihin oppiaineisiin
 • vastaustekniikan kehittäminen
 • opiskelutaitojen kehittäminen

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Tietotekniset taidot

 • Useita abitti-harjoituksia, joissa kaikki edellä mainitut moneen kertaan
 • piirtäminen (esimerkiksi solun piirtäminen)
 • Preliminääri Abitissa

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

9. Geenit, terveys ja sairaus (BI09)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää tietoutta perinnöllisyystieteen perusteista sekä kerrata ja oppia uutta eri ominaisuuksien periytymismalleista. Kurssisisällöt ovat osittain ainerajoja sekä lukion oppimäärää ylittäviä, ja ne integroituvat erityisesti terveystietoon ja kemiaan sekä käsittelevät myös biokemian ja lääketieteen aihepiirejä. Kurssi soveltuu myös lukion biologian pakollisten ja syventävien kurssien perinnöllisyystieteen aihepiirien kertaamiseen. Kurssilla tutustutaan myös erilaisten geenivirheiden aiheuttamiin perinnöllisiin sairauksiin seminaaritöiden muodossa ja harjoitellaan tieteellisen tutkimuksen tekemistä.

Keskeiset sisällöt:

 • Ihmisen perinnölliset sairaudet, suomalainen tautiperintö, syöpä ja perinnöllisyyslääketiede
 • DNA, geeni ja proteiinisynteesi
 • perimän ja perinnöllisten tautien tutkiminen
 • periytyvien tautien hoito ja perinnöllisyysneuvonta
 • genetiikka ja etiikka

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Tietotekniset taidot

 • Risteytystehtävät Writerilla
 • Office

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

20. Käyttäytymisgenetiikka (BI20)

Kurssi on biologian ja psykologian yhteinen kurssi. Kurssin voi suorittaa TO2 kurssina tai kurssin voi suorittaa psykologian/biologian syventävänä kurssina

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten tieteellinen tieto rakentuu ja syventää ymmärrystään ihmisestä psyykkisenä sekä biologisena olentona. Opiskelija perehtyy ajankohtaisen psykologiaan ja biologiaan liittyvän tiedon etsintään ja sen suhteuttaminen aiemmin opittuun ja soveltaminen. Hän syventää kiinnostustaan ja tietojaan psykologiaan ja biologiaan liittyviin aiheisiin ja oppii hahmottamaan näiden tieteiden välisiä yhteyksiä. Kurssin tavoitteena on kriittisen ja luovan ajattelun syventäminen itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti. Opiskelija harjaantuu itsenäiseen tiedon etsintään, kriittiseen tarkasteluun ja akateemiseen, projektimaiseen työskentelyyn

Sisällöt

 • epigenetiikka, geenin rakenne, toiminta ja säätelymekanismit
 • perimän ja ympäristön yhteisvaikutus, eri ilmiöiden fysiologinen ja psykologinen perusta
 • neurotieteet ja niiden ajankohtaiset sovellusalueet
 • opiskelijat tekevät laajan projektityön aiheesta, joka kytkeytyy sekä psykologiaan että biologiaan, mahdollisia aiheita ovat mm. aggressiivisuus, masennus tai jokin muu mielenterveyden häiriö, sosioekonomisen aseman periytyvyys, rikollisuus, riippuvuudet, syömishäiriöt, asenteet, resilienssi eli psyykkinen joustavuus, lahjakkuuksien perinnöllisyys ja kehittyminen, lukivaikeus, biologisen psykologian sovellukset

Kurssisuorituksen arviointi: suoritusmerkintä. Jos opiskelija suorittaa kurssin TO2 – kurssina, kurssi arvioidaan S-merkinnällä. Jos opiskelija suorittaa kurssin Ps10/Bi20 – kurssina, kurssi voidaan arvioida joko S-merkinnällä tai arvosanalla.

Tietotekniset taidot

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Maantiede

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit GE01
Valtakunnalliset syventävät kurssit GE02 GE03 GE04
Koulukohtaiset soveltavat GE05

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja näkemyksiä, ottamaan kantaa omassa ympäristössä, lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetus harjaannuttaa opiskelijan osallistumis- ja vaikuttamistaitoja sekä tukee opiskelijaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetus antaa opiskelijalle valmiuksia ympäristö- ja ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun sekä tukee opiskelijan kasvua ekososiaalisesti sivistyneeksi kansalaiseksi.

Nuorten elämismaailma sekä opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot ovat maantieteen opetuksen lähtökohta. Tutkiva lähestymistapa auttaa opiskelijaa syventämään maantieteellistä ajattelua sekä ymmärtämään arkiympäristössä, paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla tapahtuvia muutoksia. Geomedian monipuolinen käyttö tukee opiskelijaa maantieteellisen tiedon hankinnassa, analysoinnissa, tulkinnassa ja visuaalisessa esittämisessä. Geomedialla tarkoitetaan karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median, suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä. Ajankohtaisten uutisten käsittely opetuksessa kehittää opiskelijan maailmankuvan rakentumista ja kriittistä ajattelua sekä auttaa häntä ymmärtämään lähiympäristössä ja muualla maailmassa tapahtuvia muutoksia. Opetuksessa hyödynnetään myös koulun ulkopuolisia opiskeluympäristöjä sekä verkkoympäristöjä.

Opetuksen tavoitteet

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, mikä on ominaista maantieteelle tieteenalana
 • kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä hahmottaa maailmaa ja sen monimuotoisuutta
 • ymmärtää, tulkitsee, soveltaa ja arvioi maantieteellistä tietoa sekä hyödyntää monipuolisesti geomediaa tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä
 • osaa havainnoida arkiympäristöjä sekä kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita
 • osaa kriittisesti pohtia ajankohtaisia maailman tapahtumia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
 • osaa havainnoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti
 • ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee, ja osaa pohtia mahdollisia ratkaisuja eriarvoisuusongelmiin
 • ymmärtää, mitä ihmisoikeudet tarkoittavat, ja arvostaa kulttuurien moninaisuutta
 • tuntee aluesuunnittelun keinoja sekä osaa osallistua ja vaikuttaa oman lähiympäristönsä kehittämiseen
 • kiinnostuu maantieteellisestä tiedosta ja motivoituu seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia eri puolilla maailmaa
 • osaa käyttää maantieteellisiä tietoja ja taitoja arkielämässä
 • tietää, millaisissa ammateissa ja työtehtävissä maantieteellistä osaamista tarvitaan
 • toimii paikallisiin, alueellisiin ja globaaleihin kysymyksiin kantaaottavana ja kestävää kehitystä edistävänä aktiivisena maailmankansalaisena.

Arviointi

Maantieteessä arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä painottaen. Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään omaa osaamistaan. Arvioinnissa keskeisiä kohteita ovat paitsi opiskelijan tiedot ja peruskäsitteiden hallinta myös maantieteellinen ajattelu- ja argumentointitaito sekä tiedonprosessointitaidot. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky ymmärtää, soveltaa, analysoida, yhdistellä, arvioida, havainnollistaa ja esittää maantieteellistä tietoa erilaisissa tilanteissa. Keskeisiä arvioitavia taitoja maantieteessä ovat karttojen luku- ja tulkintataito, graafiset esittämistaidot sekä muut geomediataidot.

Maantieteen tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä laatimalla maantieteellisen tutkielman tai projektituotoksen, kuten videon, pelin, vastamainoksen tai verkkosivut, yksin tai yhdessä toisten kanssa. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös opiskelijan osoittamat tiedot ja taidot koulussa toteutetussa osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa.

Pakolliset kurssit

1. Maailma muutoksessa (GE01)

 

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen kiinnostustaan maantieteeseen ja maantieteen tapaan hahmottaa ja tutkia maailmaa
 • tunnistaa luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviä riskialueita maapallolla
 • ymmärtää, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin
 • osaa vertailla ja arvioida alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta alueiden luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta
 • tietää, millaisten ratkaisujen avulla riskejä voidaan hillitä tai niiden vaikutuksia lieventää, sekä tuntee mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin sekä toimia kestävän kehityksen mukaisesti
 • osaa analysoida maailman eri alueiden myönteistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
 • ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja kysymyksiä koskevan tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä sekä osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia alueellisia uutisia eri medioissa.

 

Keskeiset sisällöt

 • Maantiede tieteenalana
 • miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa
 • opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot omasta lähiympäristöstä ja muuttuvasta maailmasta
 • maantieteelliset tutkimustaidot ja geomedia
 • miten maantiedettä hyödynnetään työelämässä ja arjessa
 • alueellisia riskejä, myönteistä kehitystä ja innovaatioita koskevat ajankohtaiset uutiset maapallon eri alueilla
 • maailman karttakuvan ja paikannimistön syventäminen

 

Luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin varautuminen

 

Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin varautuminen ja sopeutuminen

 • ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöriskit
 • resurssien viisas käyttö sekä kierto- ja biotalous
 • maapallon eri alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet

 

Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset

 • inhimillisen kehityksen globaalit ongelmat, hyvinvoinnin jakautuminen, eriarvoisuus, haavoittuvuus, nälkä ja pakolaisuus

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Sininen planeetta (GE02)

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
 • ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä
 • ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla
 • ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä
 • ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.

Keskeiset sisällöt

 

Maantieteellinen ajattelu

 • luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • geomedia ja muut luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät

 

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt

 

Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys

 • ilmakehän rakenne ja tuulet
 • sateet
 • meriveden liikkeet
 • sää ja sen ennustaminen
 • ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

 

Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot

 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
 • luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla
 • arvokkaat luonnonmaisemat

Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Yhteinen maailma (GE03)

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ihmismaantieteen peruskäsitteitä
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
 • osaa analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä ja arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta niihin
 • tuntee eri kulttuureja ja arvostaa niiden moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia
 • osaa arvioida ihmisten hyvinvointia ja ympäristön tilaa maapallon eri alueilla
 • ymmärtää ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen merkityksen maailman tulevaisuudelle
 • ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.

Keskeiset sisällöt

 

Maantieteellinen ajattelu

 • ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • ihmismaantieteen peruskäsitteet
 • geomedia ja muut ihmismaantieteen tietolähteet sekä tutkimusmenetelmät
 • miellekartat, paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti

Väestö ja asutus

 • väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen
 • kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen

Alkutuotanto ja ympäristö

 • kestävä maa-, kala- ja metsätalous

Teollisuus ja energia

 • raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden sijainti

Palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus

 • liikenne, matkailu, globaali talous ja informaatioteknologian kehitys

Ihmistoiminnan alueellinen rakenne

 • maankäyttö, keskukset ja periferiat
 • kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla

Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE04)

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa asettaa maantieteellisiä kysymyksiä ja käyttää geomediaa maantieteellisten ongelmien ratkaisemisessa
 • kehittää taitojaan hankkia, käsitellä, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää maantieteellistä tietoa
 • osaa käyttää paikkatietosovelluksia
 • ymmärtää geomedian merkityksen omassa arjessa ja yhteiskunnan eri aloilla
 • tuntee maailmanlaajuisia kehitystrendejä ja Suomen kehitysyhteistyön tavoitteet
 • ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen aluesuunnittelun lähtökohtana ja tuntee kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen
 • osaa käyttää geomediaa maantieteellisen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa, jossa on paikallinen, alueellinen tai globaali ulottuvuus.

Keskeiset sisällöt

Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä

Geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot

 • kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muu geomedian käyttö maantieteen tutkimuksissa
 • ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

 • aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
 • kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kestävän kehityksen sitoumukset

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti

 • maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen geomediaa hyväksi käyttäen tai paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttaminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa geomediaa hyväksi käyttäen

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

5. Maantieteen abikurssi (GE05)

Kurssin tavoitteena on valmentaa opiskelijaa reaalikokeeseen kertaamalla maantieteen pakollisten ja syventävien kurssien keskeisiä sisältöjä. Kurssilla harjoitellaan sähköisessä reaalikokeessa vastaamista ja käydään läpi vanhoja reaalikoetehtäviä. Kurssiin voi sisältyä preliminäärikoe.

Keskeiset sisällöt:

 • maantieteellisen ajattelutavan sisäistäminen
 • maantieteen sisältöjen integroiminen muihin oppiaineisiin
 • vastaustekniikan kehittäminen
 • opiskelutaitojen kehittäminen

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Fysiikka

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit FY01
Valtakunnalliset syventävät kurssit FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07
Koulukohtaiset soveltavat FY08 FY09 FY10

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä.

Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan käsitykset fysiikan käsitteistä rakentuvat, ja opiskelija ymmärtää niitä kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti fysiikan teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa.

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita fysiikan opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.

Opetuksen tavoitteet   

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • saa ohjausta fysiikan osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden asettamisessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja fysiikan opiskelustrategioiden soveltamisessa
 • saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
 • osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa
 • osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia
 • osaa muodostaa, tulkita ja arvioida erilaisia malleja sekä käyttää niitä ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen
 • osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti fysiikan tietojensa avulla
 • osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia fysiikalle ominaisilla tavoilla
 • jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla
 • ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
 • osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta.

Arviointi     

Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan fysiikan osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyttöön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Fysiikan tietoja ja niiden soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin, kuten selittämällä, graafisesti mallintamalla ja matemaattisia malleja käyttämällä. Erilaisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, ongelmaratkaisuprosessin jäsennettyä kuvaamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot.

Pakollinen kurssi

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY01)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan
 • ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
 • tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista
 • osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena.

 

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä
 • tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen
 • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt
 • tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa
 • tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

Tietotekniset taidot

 • Excelillä opiskellaan tilaston laatiminen
 • Kuvaaja ja suoran sovitus sekä siitä kulmakertoimen ja leikkauspisteiden määrittäminen
 • Työselostuksen laatiminen Wordillä
 • Kaavaeditorin käyttöä 
 • Kuvan siirtämistä työselostukseen

 Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Lämpö (FY02)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä
 • syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä
 • kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan päätöksentekoon.

 

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
 • lämpö ja lämpötila
 • kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine
 • kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia
 • mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde
 • energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta
 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Sähkö (FY03)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä
 • osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä.

 

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa
 • sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki
 • yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait
 • sähköteho ja Joulen laki
 • kondensaattori, diodi ja LED komponentteina
 • sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä
 • sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Voima ja liike (FY04)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa
 • osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä
 • harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

 

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle
 • vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike
 • Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus
 • etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus
 • liikeyhtälö
 • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa
 • liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset
 • liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki
 • mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

 

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa
 • tasainen ympyräliike
 • gravitaatiovuorovaikutus
 • harmoninen voima ja värähdysliike
 • aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen
 • aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot
 • ääni aaltoliikeilmiönä
 • mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Sähkömagnetismi (FY06)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa
 • harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia.

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa
 • magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä
 • varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä
 • sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki
 • generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla
 • sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio
 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7. Aine ja säteily (FY07)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

 

Keskeiset sisällöt

 • näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen
 • energian kvantittuminen
 • sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit
 • aaltohiukkasdualismi
 • atomiytimen rakenne
 • ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi
 • radioaktiivisuus ja hajoamislaki
 • säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö
 • tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

8. Fysiikan abikurssi (FY08)

Tavoitteet

Kurssilla valmistaudutaan fysiikan reaalikokeeseen ylioppilaskirjoituksissa sekä pääsy-kokeisiin.

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla kerrataan fysiikan oppimäärän keskeiset sisällöt ja tehdään vanhoja fysiikan yo – tehtäviä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

9. Fysiikan työkurssi (FY09)

Tavoitteet

Kurssilla tutustutaan erilaisiin fysiikan työmenetelmiin ja ilmiöihin ja tehdään joko työpäiväkirja ja/tai työselostukset.

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla tehdään erilaisia fysiikan kursseihin liittyviä harjoitustöitä.

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

10. Fysiikan projektikurssi (FY10)

Tavoitteet

Kurssin aikana opiskelijat näkevät, miten fysiikkaa konkreettisesti sovelletaan yrityksissä, teollisuuslaitoksissa tai fysiikan tutkimuslaitoksissa niin, että ne kannustavat luonnontieteiden opiskeluun ja hakeutumiseen luonnontieteitä soveltaviin jatkokoulutuspaikkoihin.

Keskeiset sisällöt

Opiskelija perehtyvät syvällisesti joihinkin fysiikan ilmiöihin ja niitä selittäviin malleihin sekä sovelluksiin. Yritys-, yliopisto- ja teollisuusvierailut, sekä mahdollinen tiedeopintomatka.

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Kemia

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit KE01
Valtakunnalliset syventävät kurssit KE02 KE03 KE04 KE05
Koulukohtaiset soveltavat KE06 KE07

Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelletaan kemiaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä.

Kemian opetus tukee opiskelijoiden käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä siten, että niiden makroskooppinen, mikroskooppinen ja symbolinen taso muodostavat loogisen kokonaisuuden. Opiskelijoiden aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä ja matemaattisesti. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa.

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita kemian opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan kemikaali-, jäte- ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.

Opetuksen tavoitteet

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • saa ohjausta kemian osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden asettamisessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja kemian opiskelustrategioiden soveltamisessa
 • saa mahdollisuuksia perehtyä kemian soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
 • osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
 • osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia
 • osaa käyttää erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden tekemisessä
 • osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti kemian tietojensa avulla
 • osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia kemialle ominaisilla tavoilla
 • jäsentää käsitystään jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöistä kemian käsitteiden avulla
 • ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
 • osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta.

Arviointi

Arviointi kohdistuu kemian yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan kemian osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyttöön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Kemiallisen tiedon ymmärtämistä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Erilaisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot.

Pakollinen kurssi

1. Kemiaa kaikkialla (KE01)

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan
 • kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian ilmiöitä sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
 • osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen malleja, jaksollista järjestelmää ja tietolähteitä.

 

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä
 • atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään
 • alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia
 • aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla
 • kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana
 • turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen

Tietotekniset taidot

 • Wordin käyttöä (kuvien siirtäminen kännykästä wordtiedostoon
 • Ala- ja yläindeksit

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE02)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä
 • ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

 

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta
 • orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla
 • avaruusrakenne ja isomeria
 • orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla
 • ainemäärä ja pitoisuus
 • työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus
 • aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia

Tietotekniset taidot

 • rakennekaavojen piirtäminen MarvinSketchillä
 • kuvien muokkaus Pinta- ja Gimp-ohjelmilla 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Reaktiot ja energia (KE03)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä
 • ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

 

Keskeiset sisällöt 

 • kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta
 • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen
 • epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia
 • aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely
 • energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki
 • kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö
 • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen

Tietotekniset taidot

 • Reaktioyhtälöiden kirjoittaminen MarvinSketchillä 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Materiaalit ja teknologia (KE04)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä
 • harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa.

 

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa
 • metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari
 • atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä
 • hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot
 • sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
 • kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen
 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu
 • yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Reaktiot ja tasapaino (KE05)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä
 • osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

 

Keskeiset sisällöt

 • kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
 • kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä
 • homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen
 • happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset
 • tasapainoon liittyvät graafiset esitykset
 • homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
 • tutkimustulosten ja -prosessin arviointi

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

6. Kemian abikurssi (KE06)

Tavoitteet

Kurssilla valmistaudutaan kemian reaalikokeeseen.

Keskeiset sisällöt

 • kerrataan kemian oppimäärä
 • tutustutaan kemian yo-tehtäviin

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7. Kemian työkurssi (KE07)

Tavoitteet

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kemian työmenetelmiin.

 

Keskeiset sisällöt:

 • Kurssilla tehdään erilaisia epäorgaaniseen-, orgaaniseen ja fysikaaliseen kemiaan liittyviä harjoitustöitä sekä tuotetaan työpäiväkirja tai työselostuksia

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Filosofia

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit FI01 FI02
Valtakunnalliset syventävät kurssit FI03 FI04
Koulukohtaiset soveltavat FI05 FI06 FI07

Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa ongelmia jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Filosofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäisesti. Kyseenalaistavan ja perusteita etsivän luonteensa ansiosta filosofia auttaa hahmottamaan ja jäsentämään nykypäivän jatkuvasti kasvavaa informaatiotulvaa. Tällä tavoin filosofian opiskelu edistää opiskelijoiden yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia.

Filosofiassa opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Tämä edistää opiskelijan kykyä eettiseen pohdintaan ja sen ymmärtämiseen, mitä merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajoja käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä. Se auttaa näkemään, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset rakentuvat ja eroavat toisistaan.

Filosofian opiskelu kehittää arvostelukykyä sekä edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa tuetaan opiskelijoiden perusteltujen yksilöllisten näkemysten muodostamista ja kykyä osallistua järkiperäiseen keskusteluun. Kun opiskelijat paneutuvat filosofisiin kysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin ajattelutaitoihinsa ja yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi sekä toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaviksi kansalaisiksi.

Opetuksen tavoitteet

Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin kysymyksiin sovellettuina
 • osaa käsitteellisesti eritellä, jäsentää ja arvioida informaatiota, erityisesti erilaisia väitteitä, niiden merkityksiä ja perusteluja
 • hallitsee johdonmukaisen argumentaation perustaidot ja oppii sitä kautta luottamaan omaan ajatteluunsa sekä arvioimaan sitä kriittisesti ja pohtimaan sen rajoja eri tieteenaloilla ja arkielämässä
 • oppii pohtimaan ja jäsentämään käsitteellisesti laajoja kokonaisuuksia sekä ajattelemaan ja toimimaan arvostelukykyisesti niin eettisissä kysymyksissä kuin muillakin elämänalueilla myös informaation ollessa epävarmaa ja ristiriitaista.

Arviointi

Filosofiassa arviointi kohdistuu ajattelun taitojen ja keskeisten käsitteiden hallintaan sekä kykyyn ilmaista filosofista ajattelua. Tämä tarkoittaa kykyä kriittisesti eritellä ja problematisoida informaatiota, hahmottaa ja täsmentää sen käsitteellistä rakennetta sekä esittää asiasta perusteltu arvostelma. Arvioinnin tulee tukea ja kehittää opiskelijan taitoa arvioida omaa ajatteluaan ja rohkaista opiskelijoita oman opiskelunsa suunnitteluun ja kehittämiseen. Kurssien arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä, ja filosofian yleisten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kurssikohtaisten tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen kautta.

Pakolliset kurssit

 

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI01)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin
 • oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille mielipiteille ja väitteille perusteluja sekä hahmottamaan esitettyjen perustelujen rakennetta ja arvioimaan niiden pätevyyttä
 • tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä
 • perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin erotteluihin
 • tuntee perustavia tieto-opillisia erotteluja, osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa.

 

Keskeiset sisällöt

 • mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna
 • johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti
 • keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen
 • tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero
 • tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa

Tietotekniset taidot

 • opettaja jakaa keskeisen kurssimateriaalin verkko-oppimisympäristössä (onedrive), jonne opiskelijoilla on mahdollisuus sähköpostipalautuksen lisäksi myös palauttaa kurssisuorituksiaan
 • tuntityöskentelyssä aktiivinen tvt:n käyttö eritoten oppimisprosessin soveltavissa osissa (dokumentit, TedTalk, Youtube, Yle Areena, elokuvat jne.)
 • ryhmätöiden esittäminen muille esim. Powerpointilla ja niiden tekeminen opiskelijaryhmän itse niin halutessa verkko-oppimisympäristössä (esim. onedrive)
 • kurssikokeiden ja muiden kurssisuoritusten tekeminen omalla kannettavalla tietokoneella erilaisia tekstinkäsittelyohjelmia ja abittiympäristöä hyödyntäen
 • tarvittaessa yhteydenpitoa What’s Up ryhmiä käyttäen.

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Etiikka (FI02)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin
 • hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta
 • osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
 • osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota
 • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein.

 

Keskeiset sisällöt

 • moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet
 • moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalinen relativismi
 • filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
 • etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
 • eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

Tietotekniset taidot

 • opettaja jakaa keskeisen kurssimateriaalin verkko-oppimisympäristössä (onedrive), jonne opiskelijoilla on mahdollisuus sähköpostipalautuksen lisäksi myös palauttaa kurssisuorituksiaan
 • tuntityöskentelyssä aktiivinen tvt:n käyttö eritoten oppimisprosessin soveltavissa osissa (dokumentit, TedTalk, Youtube, Yle Areena, elokuvat jne.)
 • ryhmätöiden esittäminen muille esim. Powerpointilla ja niiden tekeminen opiskelijaryhmän itse niin halutessa verkko-oppimisympäristössä (esim. onedrive)
 • kurssikokeiden ja muiden kurssisuoritusten tekeminen omalla kannettavalla tietokoneella erilaisia tekstinkäsittelyohjelmia ja abittiympäristöä hyödyntäen
 • tarvittaessa yhteydenpitoa What’s Up ryhmiä käyttäen.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Yhteiskuntafilosofia (FI03)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon
 • oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen
 • oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
 • oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutusta
 • osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

 

Keskeiset sisällöt

 • yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat
 • oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen
 • vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi
 • työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen oikeuttaminen
 • poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
 • yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina
 • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tietotekniset taidot

 • opettaja jakaa keskeisen kurssimateriaalin verkko-oppimisympäristössä (onedrive), jonne opiskelijoilla on mahdollisuus sähköpostipalautuksen lisäksi myös palauttaa kurssisuorituksiaan
 • tuntityöskentelyssä aktiivinen tvt:n käyttö eritoten oppimisprosessin soveltavissa osissa (dokumentit, TedTalk, Youtube, Yle Areena, elokuvat jne.)
 • ryhmätöiden esittäminen muille esim. Powerpointilla ja niiden tekeminen opiskelijaryhmän itse niin halutessa verkko-oppimisympäristössä (esim. onedrive)
 • kurssikokeiden ja muiden kurssisuoritusten tekeminen omalla kannettavalla tietokoneella erilaisia tekstinkäsittelyohjelmia ja abittiympäristöä hyödyntäen
 • tarvittaessa yhteydenpitoa What’s Up ryhmiä käyttäen.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI04)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta
 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä
 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
 • osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen
 • oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa.

 

Keskeiset sisällöt

 • metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
 • olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
 • todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
 • totuuden luonne ja totuusteoriat
 • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
 • selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

Tietotekniset taidot

 • opettaja jakaa keskeisen kurssimateriaalin verkko-oppimisympäristössä (onedrive), jonne opiskelijoilla on mahdollisuus sähköpostipalautuksen lisäksi myös palauttaa kurssisuorituksiaan
 • tuntityöskentelyssä aktiivinen tvt:n käyttö eritoten oppimisprosessin soveltavissa osissa (dokumentit, TedTalk, Youtube, Yle Areena, elokuvat jne.)
 • ryhmätöiden esittäminen muille esim. Powerpointilla ja niiden tekeminen opiskelijaryhmän itse niin halutessa verkko-oppimisympäristössä (esim. onedrive)
 • kurssikokeiden ja muiden kurssisuoritusten tekeminen omalla kannettavalla tietokoneella erilaisia tekstinkäsittelyohjelmia ja abittiympäristöä hyödyntäen
 • tarvittaessa yhteydenpitoa What’s Up ryhmiä käyttäen.

 

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Abikurssi (FI05)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden asianhallintaa lukion filosofian opintojen kannalta merkityksellisen filosofisen tutkimuksen suhteen. Tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden valmiuksia kirjoittaa filosofian ainereaali, minkä vuoksi lukion filosofian opetukseen liittyvistä sisällöistä pyritään kurssin aikana kertauksen kautta luomaan eheä kokonaisuus.

Keskeiset sisällöt

 • filosofian ainereaaliin valmistautuminen
 • filosofian kurssien asiasisältöjen kertaus
 • filosofian ajankohtainen tutkimus

Tietotekniset taidot

 • opettaja jakaa keskeisen kurssimateriaalin verkko-oppimisympäristössä (onedrive), jonne opiskelijoilla on mahdollisuus sähköpostipalautuksen lisäksi myös palauttaa kurssisuorituksiaan
 • tuntityöskentelyssä aktiivinen tvt:n käyttö eritoten oppimisprosessin soveltavissa osissa (dokumentit, TedTalk, Youtube, Yle Areena, elokuvat jne.)
 • ryhmätöiden esittäminen muille esim. Powerpointilla ja niiden tekeminen opiskelijaryhmän itse niin halutessa verkko-oppimisympäristössä (esim. onedrive)
 • kurssikokeiden ja muiden kurssisuoritusten tekeminen omalla kannettavalla tietokoneella erilaisia tekstinkäsittelyohjelmia ja abittiympäristöä hyödyntäen
 • tarvittaessa yhteydenpitoa What’s Up ryhmiä käyttäen.

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Filosofia-diplomi (FI06)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden filosofian asiahallintaa ja luoda käytännön mahdollisuuksia eri lukioiden filosofian opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle ja tätä kautta koko Oulun seudun filosofian opetukseen ja opiskeluun liittyvän kulttuurin kehittymiselle. Diplomin avulla pyritään myös edistämään opiskelijoiden valmiuksia siirtyä mahdollisimman luontevasti lukion jälkeisiin jatko-opintoihin.

 

Keskeiset sisällöt

 • filosofian kansallisten kurssien asianhallinta,
 • itsenäinen tutustuminen johonkin filosofian historian klassikkoon,
 • sekä kaksi seuraavista kolmesta vaihtoehdosta
 • osallistuminen johonkin lukiolaisille suunnattuun filosofiaan liittyvään tapahtumaan,
 • jonkin filosofiaan liittyvän yliopistokurssin itsenäinen suorittaminen,
 • itsenäinen kannanotto johonkin opiskelijan tärkeäksi kokemaan yhteiskunnalliseen ilmiöön.

Tietotekniset taidot

 • kurssisuoritusten tekeminen omalla kannettavalla tietokoneella erilaisia tekstinkäsittelyohjelmia ja abittiympäristöä hyödyntäen
 • yhteydenpitoa Helsingin Nufit matkan yhteydessä What’s Up ryhmiä käyttäen.

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7. Nykyajan filosofia (FI07)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan asianhallintaa nykyajan filosofian eli pääasiassa 1900-luvulla vaikuttaneiden filosofisten suuntausten suhteen. Kurssin aikana pyritään myös kehittämään opiskelijan ajattelutapaa filosofian historian perusideoiden syvällisemmän ymmärtämisen suuntaan: parhaimmillaan opiskelija oppii aiempien kurssien tietoja soveltamalla ymmärtämään, kuinka nykyajalla vaikuttaneet filosofit ovat luoneet omaleimaista tulkintaansa filosofian klassisista kysymyksistä omaa ajattelua ja filosofian historiaa yhdistäen.

 

Keskeiset sisällöt

 • nykyajan filosofian omaleimainen luonne suhteessa eurooppalaisen filosofian aiempiin aikakausiin
 • eurooppalaisen filosofian pääsuuntaukset nykyajalla
 • suomalaisen filosofian kehitys nykyajalla.

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tenttimällä ja kurssista kiinnostuneita opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan opettajaan.

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Psykologia

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit PS01
Valtakunnalliset syventävät kurssit PS02 PS03 PS04 PS05
Koulukohtaiset soveltavat PS06 PS07 PS10

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia.

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta.

Psykologian opetus on luonteeltaan tutkimusperustaista. Tässä tarkoituksessa opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedonmuodostuksen menetelmiä painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä aihesisältöjä. Opetuksessa tämä tutkimusperustaisuus ja aihesisällöt kytketään ihmisen jokapäiväisen toiminnan ja arjen ymmärtämiseen eli tuodaan tutkimustieto lähelle opiskelijaa.

Opetuksen tavoitteet

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, biologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vuorovaikutukseen
 • hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tuntee psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon ja tutkimusmenetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia
 • ymmärtää psykologiaan ja psykologiseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa soveltaa tietojaan myös psykologisten tutkimusten arviointiin
 • ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan arkielämään, elämäntilanteidensa ja mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
 • osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon luotettavuutta ja pätevyyttä
 • osaa hyödyntää psykologista tietoa oppiainerajat ylittävien aiheiden ja ilmiöiden erittelyyn
 • osaa soveltaa psykologista tietoa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Arviointi  

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä tiedolliseen osaamiseen että kykyyn soveltaa psykologista tietoa arkipäivän tilanteisiin ja elämään. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelija osoittaa monipuolisilla tavoilla, että hän on ymmärtänyt keskeiset sisällöt ja pystyy arvioimaan ja soveltamaan oppimaansa tietoa.

Pakolliset kurssit     

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä
 • tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla
 • perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta
 • osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita
 • ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen ajattelun peruspiirteitä.

 

Keskeiset sisällöt

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta

 • ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta
 • perustietoa tunteista ja motivaatiosta
 • kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa

 

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan

 • perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta
 • esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä

 

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus

 

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista

 • oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta
 • tehokkaat opiskelumenetelmät
 • motivaatio ja oppiminen

 

Psykologisen tiedon muodostuminen

 • psykologian tutkimuskohteet
 • arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero
 • esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä

Tietotekniset taidot

 • tekstinkäsittelyohjelmat, Powerpoint/Prezi

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Kehittyvä ihminen (PS02)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita
 • osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
 • perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana
 • perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon
 • tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehitykseen
 • osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen.

 

Keskeiset sisällöt

Kehityksen tutkiminen

 • Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa
 • fyysis-motorinen kehitys
 • kognitiivinen kehitys
 • emotionaalinen kehitys
 • psykososiaalinen kehitys
 • minuuden ja minäkäsityksen kehitys

 

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet

 • ajattelun kehitys
 • identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti
 • sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen
 • toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta

 

Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana

 • elämänkaaren käsite
 • kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus
 • jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria

 

Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät

 • hermoston kypsyminen
 • aivojen muovautuminen elämänkulun aikana
 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus
 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
 • sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

Tietotekniset taidot

 • tekstinkäsittelyohjelmat, Powerpoint/Prezi

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS03)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot
 • perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
 • ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

 

Keskeiset sisällöt

 • kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä
 • kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
 • kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
 • havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
 • jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

Tietotekniset taidot

 • Piirto-ohjelma tällä kurssilla (joku Abitissa oleva ohjelma LibreOfficeDraw, Pinta tai Gimp). Esim. aivokuva – nimeä eri osia tms.
 • Kuvakaappauksen ottaminen ja piirroksen palautettaminen tehtävään
 • Käsitekartan teon harjoittelu sähköisesti, esim. jollakin Abittiin kuuluvalla piirto-ohjelmalla (LibreOfficeDraw, Gimp tai Pinta). Muita (parempia) käsitekartan tekoon soveltuvia ohjelmia ovat esim. Mindomo, Popplet-ohjelmat
 • Lisäksi tekstinkäsittelyohjelmat, Powerpoint/Prezi

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS04)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti
 • osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta
 • osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille
 • tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
 • osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja
 • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden
 • syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

 

Keskeiset sisällöt

 • tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta
 • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena
 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
 • tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä
 • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
 • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä
 • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot
 • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito
 • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä
 • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

Tietotekniset taidot

 • Tuntitehtävänä Abitin piirto-ohjelmien kertaus
 • Lisäksi tekstinkäsittelyohjelmat, Powerpoint/Prezi

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS05)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
 • tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit
 • tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
 • tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen
 • syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
 • osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
 • osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen.

 

Keskeiset sisällöt

 • persoonallisuuden määrittely
 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria
 • yksilöllisten erojen tutkiminen
 • tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa
 • kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

Tietotekniset taidot

 • Tekstinkäsittelyohjelmat, PowerPoint/Prezi

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

6 Psykologian abikurssi (PS06)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää kokonaiskuvaa ihmisen toiminnasta ja myös lukion psykologian oppimäärästä. Kurssilla keskitytään erityisesti tiedon soveltamiseen ja kehittämään omaa, kriittistä ajattelukykyä. Kehitetään myös opiskelijan kykyä tarkastella ja analysoida psykologisia tutkimuksia ja aineistoja. Kurssi laajentaa opiskelijan ymmärrystä psykologiasta tieteenä ja sen yhteyksistä muihin tieteenaloihin. Kurssi valmentaa opiskelijaa psykologian ylioppilaskirjoituksiin, mutta luo myös hyvää pohjaa psykologian alan jatko-opintoihin.

 

Keskeiset sisällöt

 • psykologinen tutkimus ja tutkimussuunnitelman tekeminen
 • lukion psykologian kurssien keskeiset sisällöt täydentäen ja syventäen
 • psykologian ainereaalikokeeseen valmistautuminen ja eri tehtävätyyppien harjoittelu
 • ajankohtaisia psykologiaan liittyviä aiheita tutkimuksessa ja mediassa

Kurssisuorituksen arviointi: arvosana tai S-merkintä

Tietotekniset taidot

 • Abittiin liittyvien teknisten asioiden hiomista

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7.  Vuorovaikutus ja sosiaalisetsuhteet (PS07)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sosiaalisaation ilmiönä ja sosiaalisen ympäristön merkityksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen ja oppii tarkastelemaan ihmisen toimintaa sosiaalipsykologian viitekehyksestä. Hän tutustuu sosiaalipsykologian keskeisiin ilmiöihin ja ymmärtää median vaikutukset itseensä ja muihin. Hän kykenee arvioimaan medioiden välittämän tiedon luotettavuutta, kehittää kriittistä ajatteluaan ja argumentointitaitojaan sekä monilukutaitoaan. Hän harjaantuu tarkastelemaan erilaisia psykologisia teemoja eri medioissa

 

Keskeiset sisällöt

 • Sosiaalipsykologian tutkimuskohde ja sosiaalipsykologia tieteenä
 • Aggressiivisuus ilmiönä
 • Ryhmädynamiikkaa ja ryhmien toimintaan liittyvät teoriat ja käsitteet, ryhmien väliset suhteet
 • Psykologiset ilmiöt eri medioissa
 • Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen vuorovaikutus
 • Sisältöjä voi painottaa ajankohtaisten tai ryhmää kiinnostavien teemojen mukaan

 

Kurssilla tutustutaan ja seurataan, miten psykologia näkyy medioissa. Kurssi on luonteeltaan tietoa syventävä, joten ennen kurssin suorittamista pitäisi olla vähintään 3 psykologian kurssia käytynä. Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä jonkun toisen oppiaineen kanssa ja kurssi soveltuu myös itsenäisesti suoritettavaksi.

Kurssisuorituksen arviointi: Kurssi arvioidaan arvosanalla.

Tietotekniset taidot

 • tekstinkäsittelyohjelmat

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

10. Käyttäytymisgenetiikka (Ps10/Bi20 tai TO2)

Kurssi on biologian ja psykologian yhteinen kurssi. Kurssin voi suorittaa TO2 kurssina tai kurssin voi suorittaa psykologian/biologian syventävänä kurssina

 

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten tieteellinen tieto rakentuu ja syventää ymmärrystään ihmisestä psyykkisenä sekä biologisena olentona. Opiskelija perehtyy ajankohtaisen psykologiaan ja biologiaan liittyvän tiedon etsintään ja sen suhteuttaminen aiemmin opittuun ja soveltaminen. Hän syventää kiinnostustaan ja tietojaan psykologiaan ja biologiaan liittyviin aiheisiin ja oppii hahmottamaan näiden tieteiden välisiä yhteyksiä. Kurssin tavoitteena on kriittisen ja luovan ajattelun syventäminen itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti. Opiskelija harjaantuu itsenäiseen tiedon etsintään, kriittiseen tarkasteluun ja akateemiseen, projektimaiseen työskentelyyn

 

Sisällöt

 • epigenetiikka, geenin rakenne, toiminta ja säätelymekanismit
 • perimän ja ympäristön yhteisvaikutus, eri ilmiöiden fysiologinen ja psykologinen perusta
 • neurotieteet ja niiden ajankohtaiset sovellusalueet
 • opiskelijat tekevät laajan projektityön aiheesta, joka kytkeytyy sekä psykologiaan että biologiaan, mahdollisia aiheita ovat mm. aggressiivisuus, masennus tai jokin muu mielenterveyden häiriö, sosioekonomisen aseman periytyvyys, rikollisuus, riippuvuudet, syömishäiriöt, asenteet, resilienssi eli psyykkinen joustavuus, lahjakkuuksien perinnöllisyys ja kehittyminen, lukivaikeus, biologisen psykologian sovellukset

 

Kurssisuorituksen arviointi: Arvosana tai S-merkintä. Jos opiskelija suorittaa kurssin TO2 – kurssina, kurssi arvioidaan S-merkinnällä. Jos opiskelija suorittaa kurssin Ps8/Bi8 – kurssina, kurssi voidaan arvioida joko S-merkinnällä tai arvosanalla.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Historia

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit HI01 HI02 HI03
Valtakunnalliset syventävät kurssit HI04 HI05 HI06
Koulukohtaiset soveltavat HI07 HI08 HI16

Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Kulttuurien tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee opiskelijan kasvua aktiiviseksi ja moninaisuutta ymmärtäväksi yhteiskunnan jäseneksi.

Opetuksen lähtökohtana on historian luonne tieteenalana. Huomiota kiinnitetään historiallisen tiedon rakentumisen perusteisiin ja tiedon luotettavuuden kriittiseen arviointiin sekä ilmiöiden moniperspektiiviseen selittämiseen. Historian opiskelu kehittää kykyä hankkia tietoa, erottaa oleellinen tieto epäolennaisesta ja käsitellä laajoja tietokokonaisuuksia. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden väliset riippuvuussuhteet sekä historian tiedon tulkinnallisuus ja sen käyttö yhteiskunnassa. Historian keskeisiä käsitteitä ovat aika, muutos, jatkuvuus, syy- ja seuraussuhteet sekä historiallinen empatia.

Historian opetuksessa tarkastellaan nykyisyyteen johtanutta kehitystä, ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä kulttuurin, vallankäytön ja talouden vuorovaikutusta. Perehdytään yksilön merkitykseen ja mahdollisuuksiin toimijana sekä pohditaan yksilöiden ja väestöryhmien toiminnan taustatekijöitä ja motiiveja historiallisissa konteksteissaan. Opetuksessa korostetaan ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä sekä demokratian ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia oman aikamme ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Suomen historiaa tarkastellaan maailmanhistorian taustaa vasten.

Opetuksen tavoitteet

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee historian laaja-alaisuuden ja ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden monimuotoisuutta
 • hallitsee Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset prosessit taustoineen ja seurauksineen sekä osaa arvioida niiden merkitystä
 • ymmärtää nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historialliseen jatkumoon ja syventämään historiatietoisuuttaan
 • pystyy muodostamaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan sekä osaa toimia niitä edistävänä vastuullisena kansalaisena
 • osaa analysoida historiallisia ilmiöitä ja ihmisten toimintaa monipuolisesti kunkin ajan omista lähtökohdista
 • pystyy rakentamaan menneisyyttä koskevaa tietoa tarkoituksenmukaisia lähteitä käyttäen, arvioimaan sitä kriittisesti sekä ymmärtämään sen monitulkintaisuuden ja suhteellisuuden
 • osaa käyttää historiallista tietoa perustellun mielipiteen muodostamisessa ja arvioida kriittisesti historian käyttöä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona sekä muissa yhteyksissä
 • osaa soveltaa historian osaamistaan nykyisyyden ja tulevaisuuden kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja taloudellisten haasteiden arvioimiseen ja nähdä niihin liittyviä vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja.

Arviointi

Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historian tiedonalalle ominaisten tietojen ja taitojen hallinta sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat ja edistävät opiskelijan valmiuksia rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erotella olennaista ja epäolennaista tietoa, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida historian ilmiöitä ja historian tiedon käyttöä kriittisesti.

Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen näyttöön sekä opiskelijan kykyyn soveltaa opittua käytännössä, kuten taitoon käyttää historiallista tietoa perustellun mielipiteen muodostamisen välineenä ja valmiuksiin arvioida kriittisesti historian tulkintoja ja käyttöä.

Pakolliset kurssit

1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI01)

 

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisen riippuvuussuhteen ja haasteet osana kestävää tulevaisuutta
 • ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskuntien sekä globaalin talouden järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit
 • osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskuntarakenteiden välisiä riippuvuussuhteita ja haasteita
 • osaa arvioida kriittisesti tekniikan, tieteen ja muuttuvan informaation merkitystä ihmisten elinolojen muokkaajana
 • osaa tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista tietoa ja käyttää tiedon tuottamiseen monipuolista, kriittisesti arvioitua lähdeaineistoa.

 

Keskeiset sisällöt

Historia tieteenalana

 • historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö

 

Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin

 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty
 • suurten jokilaaksojen kulttuurit
 • Välimeren talousalue ja yhteiskunnat antiikin aikana

 

Keskiajan talous ja yhteiskunta

 • feodaaliyhteiskunta
 • keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki

 

Maailmantalouden syntyminen

 • löytöretkien edellytykset ja seuraukset yhteiskunnille
 • kolonialismi ja globaalin talouden ensiaskeleet

 

Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

 • modernin tieteen ja teknologian kehitys, tuottavuuden kasvu ja elintason nousu
 • muutokset sukupuolten asemassa ja työjaossa
 • muuttoliikkeet ja ympäristövaikutukset

 

Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat

 • laajeneva hyvinvointi ja palveluyhteiskunnan synty
 • väestöllinen muuntuminen ja sen yhteiskunnalliset edellytykset ja vaikutukset
 • 2000-luvun verkottuva maailma

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Kansainväliset suhteet (HI02)

 

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön ja keskeisimmät teoreettiset selitysmallit
 • osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää propagandaa eri aikoina
 • osaa eritellä aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen merkityksen kansainvälisten suhteiden historiassa sekä pystyy arvioimaan niiden vaikutusta nykypäivään ja tulevaisuuteen
 • osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen syitä ja vaikutuksia
 • seuraa aktiivisesti mediaa, osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä sekä pystyy arvioimaan konfliktien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia.

 

Keskeiset sisällöt

Kansainvälisen politiikan perusteet

 • historian käyttö politiikan välineenä

Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika

 • imperialismin, nationalismin ja muiden aatteiden vaikutukset kansainväliseen politiikkaan ja yhteiskuntiin
 • ensimmäisen maailmansodan seuraukset
 • demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä politiikassa
 • ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat
 • toinen maailmansota seurauksineen

 

Jakautunut maailma

 • kylmän sodan supervaltakilpailun ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset muodot
 • dekolonisaation merkitys ja vaikutukset
 • kylmän sodan päättyminen ja sen seuraukset

 

Keskinäisriippuvuuksien maailma

 • Lähi-itä ja muut konfliktialueet sekä vastakkainasettelujen monet muodot
 • maailman uudet valtakeskittymät ja niiden vuorovaikutussuhteet
 • YK ja muut kansainväliset rauhanrakentajat

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

 

3. Itsenäisen Suomen historia (HI03)

 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan muotoutumisen kehityskulkuja sekä osaa pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia
 • hallitsee suomalaisen yhteiskunnan keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset ja niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään
 • osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan
 • ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden ennen ja nykyään
 • pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia historiallisessa kontekstissaan
 • osaa eritellä suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin eri aikoina kuuluneita ihanteita ja niihin liitettyjä mielikuvia sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen.

 

Keskeiset sisällöt

Miten Suomesta tuli Suomi?

 • Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys sekä 1860-luvun murroskausi
 • kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset 1800- ja 1900-lukujen taitteessa

 

Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet

 • itsenäistyminen kansainvälisessä kontekstissa
 • sisällissodan syyt ja seuraukset sekä eheyttämisen aika

 

Suomi kansainvälisissä konflikteissa

 • turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot ennen toista maailmansotaa
 • Suomi toisessa maailmansodassa
 • Suomen sisäpolitiikka ja asema kansainvälisessä politiikassa kylmän sodan aikana ja sen jälkeen

 

Kohti nykyistä Suomea

 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio
 • kulttuuri, tiede ja osaaminen
 • kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suomi

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI04)

 

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmärtää Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä
 • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia
 • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan
 • kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen
 • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.

 

Keskeiset sisällöt

Antiikin kulttuuripiiri

 • kulttuurit ja elämäntavat
 • tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty

 

Keskiajan kulttuuri

 • keskiaikainen maailmankuva
 • uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus

 

Uuden ajan murros

 • renessanssi ja tiedon vallankumous
 • reformaation merkitys
 • itsevaltiuden ajan kulttuuri

 

Valistuksen aikakausi

 • luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys
 • valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset
 • ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen

 

Aatteiden ja teollistumisen aika

 • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
 • tiede uskonnon haastajana
 • porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset

 

Monimuotoinen nykyaika

 • massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen
 • kulttuurin globalisoituminen
 • sukupuoliroolien murros
 • tieteen kehitys ja median kasvava merkitys

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI05)

 

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee suomalaista kulttuuriperintöä
 • hahmottaa Suomen historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen
 • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta
 • tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
 • osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin.

 

Keskeiset sisällöt

Suomen alue ennen ristiretkiä

 • tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä
 • rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi

 

Keskiaika

 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen
 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen
 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri

Uusi aika

 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta
 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen
 • sääty- ja maatalousyhteiskunta
 • kehittyvä talous

Ruotsista Venäjän osaksi

 • Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla
 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
 • kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Maailman kulttuurit kohtaavat (HI06)

 

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilaisia tapoja jakaa maailma kulttuurialueisiin
 • tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa
 • ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuuden ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä
 • osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä
 • osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy erittelemään sille annettuja merkityksiä
 • osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä sekä eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita.

 

Keskeiset sisällöt

Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet

 

Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:

 • Amerikan alkuperäiskulttuurit
 • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
 • Aasian kulttuurit
 • Afrikan kulttuurit
 • arktiset kulttuurit
 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit
 • Lähi-idän kulttuurit

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

7. Historian abikurssi (HI07)

 

Kurssilla vahvistetaan lukion historian opiskelun tiedollista ja taidollista pohjaa.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on hyvä menestyminen ylioppilaskirjoituksissa

 

Keskeiset sisällöt

 • pakollisten ja syventävien kurssien kertaus
 • historian reaalikokeen käytännöt, tehtävätyypit ja oikea opiskelutapa

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä, numeroarvostelu vain pyydettäessä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Kansainvälisten suhteiden jatkokurssi (HI08)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on täydentää Kansainväliset suhteet -kurssia (HI2).

 

Keskeiset sisällöt

Kurssilla perehdytään kansainväliseen politiikkaan yhdestä tai useammasta syventävästä näkökulmasta

 • demokratioiden ja diktatuurien vastakohta maailmansodan jälkeisenä aikana
 • käsiteltävät asiat valitaan niin, että painopiste tulee lähelle nykyaikaa.

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä, numeroarvostelu vain pyydettäessä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

16. Suomen kulttuurielämä autonomiasta nykyaikaan (HI16)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on täydentää Suomen historian käännekohtia –kurssia (HI3)

 

Keskeiset sisällöt

 • kurssi tarkastelee Suomen kulttuurielämän kehitystä ja eri taidemuotojen yhteyksiä
 • myös niiden yhteiskunnallista taustaa sekä taiteiden vaikutusta yhteiskuntaan
 • lähtökohtana ovat kunkin aikakauden poliittiset ja taloudelliset olot

 

Kurssisuoritusten arvostelu: suoritusmerkintä, numeroarvostelu vain pyydettäessä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Yhteiskuntaoppi

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit YH01 YH02 YH03
Valtakunnalliset syventävät kurssit YH04
Koulukohtaiset syventävät YH05 YH06 YH10

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä.

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vahvistaa talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Lähtökohtana on elävän kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisiin asioihin ja maailman tapahtumiin. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisen ajattelun taitoihin, kuten monipuoliseen tiedon hankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen tulkintaan sekä keskustelu- ja argumentointitaitoihin.

Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivinen kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen.

Opetuksen tavoitteet

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen historiallisen kehityksen tuloksena
 • tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen perusteet sekä hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön
 • hallitsee Suomen yhteiskuntajärjestelmän, oikeusjärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat sekä osaa suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin
 • pystyy rakentamaan vastuuntuntoisen, demokraattisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja erilaisuutta ymmärtävän yhteiskuntakäsityksen
 • tuntee vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla ja on motivoitunut toimimaan aktiivisena ja vastuullisena kansalaisena
 • pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja ajankohtaista aineistoa eri lähteistä myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti sanallista, kuvallista ja tilastollista informaatiota
 • osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnaisista ja kiistanalaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä
 • osaa eritellä moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä, vertailla yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen vaihtoehtoja sekä arvioida yhteiskunnallisten päätös- ja toimintavaihtoehtojen erilaisia motiiveja ja vaikutuksia eri väestöryhmien kannalta.

Arviointi

Oppimisen arvioinnin lähtökohtana ovat yhteiskuntaopin tiedonaloille ominaisten tietojen, taitojen ja toimintatapojen hallinta sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat ja edistävät opiskelijan kykyä hallita keskeisiä käsitteitä ja suuria kokonaisuuksia sekä arvioida asioiden välisiä yhteyksiä, syy-seuraussuhteita ja niiden merkitystä.

Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen näyttöön. Huomiota kiinnitetään opiskelijan tiedonhankintataitoihin, kykyyn ilmaista tietojaan ja argumentoida jäsentyneesti sekä taitoa arvioida ja tulkita kriittisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota.

Pakolliset kurssit

1. Suomalainen yhteiskunta (YH01)

 

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta
 • pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen kehitystä analyyttisesti erilaisista näkökulmista
 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa
 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta.

 

Keskeiset sisällöt

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne

 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne
 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät

 

Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus

 • kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta

 

Hyvinvointi ja tasa-arvo

 • hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat
 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja haasteet
 • yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

 

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko

 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot
 • demokratia ja muut poliittiset järjestelmät
 • Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä
 • kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
 • muuttuva mediakenttä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

 

2. Taloustieto (YH02)

 

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen
 • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa
 • tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää talouselämän rakenteita ja toimintaperiaatteita
 • osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja
 • osaa tarkastella talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja ja analysoida niiden taustoja ja vaikutuksia.

 

Keskeiset sisällöt

Kansantalous ja yksilön talous

 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen
 • oman talouden hoito
 • työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa
 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden vuorovaikutus

 

Markkinat, suhdanteet ja talouselämä

 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus
 • rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta
 • talouden suhdannevaihtelut
 • työttömyys ja työvoimapula

 

Talouspolitiikka

 • talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat
 • verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle
 • talouspolitiikan keinot
 • politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa

 

Kansainvälinen talous ja Suomi

 • globaalitalous
 • Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys
 • talouden tulevaisuudennäkymät

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

 

3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH03)

                     

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa laaja-alaisesti Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia sitä koskevaa vertailevaa tietoa
 • ymmärtää vaikuttamismahdollisuutensa ja osaa toimia globaalikansalaisena
 • osaa eritellä Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja haasteita
 • osaa arvioida maailman globalisoitumisen vaikutuksia oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta
 • osaa eritellä kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuus-ympäristöön liittyviä uusia uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

 

Keskeiset sisällöt

Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti

 • arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus
 • perusvapaudet ja kansalaisuus
 • Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa

 

Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta

 • EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet
 • Suomi osana eurojärjestelmää
 • EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet

 

Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet

 • Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat
 • kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi
 • globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnallinen syventävä kurssi

4. Kansalaisen lakitieto (YH04)

 

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista
 • tuntee Suomen tuomioistuinlaitoksen ja kansalaisen kannalta merkittävät kansainväliset tuomioistuimet
 • osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä pystyy hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat
 • osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä
 • osaa toimia oikein ja lainmukaisesti sekä osaa soveltaa lakitiedossa hankittuja tietoja ja taitoja.

 

Keskeiset sisällöt

Lakitiedon perusteet

 • peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen

 

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

 • perheoikeus
 • työoikeus
 • kuluttajansuoja
 • velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys
 • asuminen
 • muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin
 • tekijänoikeudet
 • ympäristöoikeus

Rikos- ja prosessioikeus

 • rikostutkinta ja syyteharkinta
 • oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot
 • rangaistukset
 • kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

5. Abikurssi (YH05)

Kurssilla vahvistetaan tiedollista ja taidollista pohjaa.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on hyvä menestyminen ylioppilaskirjoituksissa

 

Keskeiset sisällöt

 • kurssilla vahvistetaan lukion yhteiskuntaopin tiedollista ja taidollista pohjaa
 • keskeisinä sisältöinä ovat yhteiskuntaopin pakollisten ja syventävien kurssien kertaus sekä yhteiskuntaopin reaalikokeen käytännöt, tehtävätyypit ja oikea opiskelutapa

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä, numeroarvostelu pyydettäessä.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Yrittäjyys (YH06)

Yrittäjyyskurssi toteutetaan osallistumalla Nuori yrittäjyys –koulutusohjelmaan, joka on tarkoitettu niille 15-20 –vuotiaille opiskelijoille, jotka haluavat kokeilla, miltä tuntuu hoitaa oikeaa yritystä muutama tunti viikossa koko lukuvuoden ajan. Kurssin alussa 3-10 opiskelijaa perustavat oikean yrityksen. Kurssin aikana tutkitaan ja seurataan yrityksen elinkaarta alusta loppuun saakka. Kurssin tukena on Nuori Yrittäjyys – Ung Företagsamhet -yhdistys, jonka tehtävänä on hallinnoida koulutusohjelmaa koko Suomessa. Kurssin aikana pidetään aktiivisesti yhteyttä paikallisiin yrittäjiin. Yrittäjyysopinnot on kahden kurssin laajuinen kokonaisuus. Oman NY-yrityksen aktiivisesta toimimisesta voi lisäksi saada kolmannen kurssin. Kurssin arviointina opiskelijalle annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun


Yrittäjyyselämän nuoret sukupolvet – Digitaaliset business-kurssit

10. Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (YH10)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii kaupallisen toiminnan perusteet globaalissa asiakaslähtöisessä toimintaympäristössä. Kurssin keskeistä sisältöä ovat asiakaslähtöinen myynti ja markkinointi sekä brändin rakentaminen osana kaupallistamista. Kurssi toteutetaan lähes täysin verkko-opintoina Claned-oppimisympäristössä, joka on TAT:n (Taloudellinen tiedotustoimisto) ylläpitämä. Lisäksi kurssin aikana käydään keskustelua ja kommentoidaan kurssin asioita netin kautta ja muutaman kerran on kontaktiopetusta/keskustelua kurssin liittyen.
Kurssista saa suoritusmerkinnän (S=suoritettu, H = hylätty)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Uskonto

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit UE01 UE02
Valtakunnalliset syventävät kurssit UE03 UE04 UE05 UE06
Koulukohtaiset soveltavat UE07

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää.

Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista sekä auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia analyyttisesti eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa valmiuksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arvioimiseen sekä uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine tukee opiskelijan kasvua demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Uskonnonopetus ottaa erilaiset näkemykset huomioon ja kunnioittaa yksilöllisiä vakaumuksia.

Oppiaineessa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri uskontojen omia lähteitä ja median välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia työtapoja.

Opetuksen tavoitteet

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kulttuurista lukutaitoaan
 • tunnistaa uskontoihin ja kulttuureihin liittyvän pyhän ja sen vaikutukset ihmisen toimintaan
 • perehtyy uskontojen historialliseen ja ajankohtaiseen merkitykseen eri puolilla maailmaa
 • perehtyy oman uskonnon erityispiirteisiin ja kulttuurivaikutuksiin
 • ymmärtää uskontojen sisäistä moninaisuutta
 • tuntee uskonnollisen kielen ja symboliikan erityispiirteitä
 • ymmärtää uskon ja tieteellisen tiedon suhdetta sekä tuntee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä
 • kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään
 • kehittää valmiuksia ymmärtää ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja toimia eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa
 • kunnioittaa ihmisoikeuksia ja osaa tarkastella uskontoja ja katsomuksia ihmisoikeusnäkökulmasta
 • kehittää valmiuksia toimia vastuullisena ja aktiivisena kansalaisena
 • hallitsee uskonnollisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä ajattelu- ja keskustelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia.

Arviointi

Arviointi ohjaa ja kannustaa opiskelijoita oman oppimisprosessin pitkäjänteiseen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu uskontoihin liittyvään tiedon hallintaan, soveltamiseen ja arvioimiseen sekä katsomuksellisten dialogitaitojen hallintaan. Arvioinnissa korostuvat katsomukselliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot.

Evankelis-luterilainen uskonto

 

Pakolliset kurssit

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE01)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta
 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta
 • tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan
 • osaa keskustella juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä
 • kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

 

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus
 • maailman ja Suomen uskontotilanne
 • Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet
 • pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille
 • ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä

Tietotekniset taidot

 • tekstinkäsittelyohjelmat
 • Powerpoint/Prezi
 • Koe, tehtäviä ja muistiinpanoja digitaalisessa ympäristössä (Abitti, SanomaPro)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE02)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta
 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
 • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
 • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

 

Keskeiset sisällöt

 • kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa
 • katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia
 • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet
 • uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa
 • ekumenia ja katsomusten dialogi
 • ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

Tietotekniset taidot

 • tekstinkäsittelyohjelmat
 • Powerpoint/Prezi
 • Koe, tehtäviä ja muistiinpanoja digitaalisessa ympäristössä (Abitti, SanomaPro)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE03)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet
 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin
 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

 

Keskeiset sisällöt

 • hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
 • Intian nykypäivän uskontotilanne
 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
 • buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
 • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys
 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

Tietotekniset taidot

 • tekstinkäsittelyohjelmat
 • Powerpoint/Prezi
 • Koe, tehtäviä ja muistiinpanoja digitaalisessa ympäristössä (Abitti, SanomaPro)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

 

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE04)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa
 • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
 • osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua
 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä
 • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

 

Keskeiset sisällöt

 • Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio
 • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan
 • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina
 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa
 • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
 • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa
 • uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina
 • uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa
 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa
 • osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan

Tietotekniset taidot

 • tekstinkäsittelyohjelmat
 • Powerpoint/Prezi
 • Koe, tehtäviä ja muistiinpanoja digitaalisessa ympäristössä (Abitti, SanomaPro)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE05)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta
 • hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen
 • perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja
 • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja
 • tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

 

Keskeiset sisällöt

 • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet
 • uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus
 • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana
 • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa
 • Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla
 • muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä

Tietotekniset taidot

 • tekstinkäsittelyohjelmat
 • Powerpoint/Prezi
 • Koe, tehtäviä ja muistiinpanoja digitaalisessa ympäristössä (Abitti, SanomaPro)

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Uskonnot ja media (UE06)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa
 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita
 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

 

Keskeiset sisällöt

 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
 • uskontojen mediajulkisuus
 • uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa
 • median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

Tietotekniset taidot

 • Tekstinkäsittelyohjelmat
 • Powerpoint/ Prezi
 • kuvankäsittelyohjelmat
 • Lisätyn todellisuuden sovellukset esim. Aurasma- sovelluksen käyttö

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

7. Abikurssi (UE07)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija täydentää ja syventää lukion uskonnon kurssien sisältöjä ajankohtaisesta näkökulmasta, saa lisävalmiuksia vastata uskonnon ainereaaliin ja muiden oppiaineiden uskontoon integroituviin tehtäviin ja saa aineksia uskonnollisen yleissivistyksen syventämiseen ja laajentamiseen sekä oman maailmankatsomuksensa rakentamiseen

 

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt valitaan esimerkiksi seuraavista:

 • lukion uskonnon kurssien keskeiset sisällöt täydentäen ja syventäen
 • uskonnon ainereaaliin valmistautuminen
 • ajankohtaisia uskonnollisia aiheita mediassa
 • saatavilla olevia uusimpia lukion uskonnon kurssien kannalta keskeisiä tutkimuksia

Tietotekniset taidot

 • Abitin ja sen sovellusten harjoittelu

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Elämänkatsomustieto

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit ET01 ET02
Valtakunnalliset syventävät kurssit ET03 ET04 ET05

Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. Sen tiedeperustaan kuuluu ihmis-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofia. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä tarkastellaan luonnollisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Inhimilliset katsomukset ja käytännöt nähdään yksilöiden, yhteisöjen ja traditioiden vuorovaikutuksen tuloksena syntyneinä. Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina. Oppiaineessa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja laajentaa sitä koskevaa tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä. Näistä lähtökohdista oppiaine tukee opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän elämän ihanteidensa ja käytäntöjensä rakentumista. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia.

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, arvostelukykyä ja tilannetajua, toisten ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja.

Opetuksen tavoitteet

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • saa tukea ja perusteita identiteettinsä ja elämänkatsomuksensa rakentamiseen
 • hallitsee keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja ja osaa soveltaa niitä sellaisten kysymysten käsittelyyn, joissa pyritään yhteisen kestävän toimintalinjan löytämiseen erilaisista näkemyksistä huolimatta
 • laajentaa ja syventää katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään
 • kehittää arvostelu-, harkinta- ja toimintakykyään oppimalla reflektoimaan omaa ja muiden ajattelua ja toimintaa
 • kunnioittaa ja osaa perustella periaatteita ja käytäntöjä, jotka edistävät ihmisoikeuksia, kulttuurien välistä myönteistä kohtaamista, yhteiskunnallista ja globaalia oikeudenmukaisuutta sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Arviointi

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sekä opiskelijan kykyä tarkastella ja ilmaista katsomuksellisia aiheita monipuolisesti ja taitavasti että hänen laaja-alaista katsomuksellista ymmärrystään. Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan eri näkökulmien ja vaihtoehtoisten katsomustapojen huomioimista pelkkien mielipiteiden esittämistä monipuolisemmin.

Arviointi tukee ja kehittää opiskelijan kykyä arvioida oman elämänkatsomuksensa ja identiteettinsä rakentumista sekä rohkaisee opiskelijaa oman opiskelunsa suunnitteluun ja kehittämiseen. Elämänkatsomustiedossa korostuvat erilaiset katsomukselliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot, ja kurssien arvioinnissa ne otetaan monipuolisesti huomioon.

Pakolliset kurssit

1. Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET01)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia
 • ymmärtää, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat maailmankatsomuksen muotoutumiseen, ja osaa eritellä oman katsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten muotoutumista
 • osaa tarkastella kriittisesti niin omia kuin muiden uskomuksia sekä erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota
 • osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkatsomuksensa muodostamisessa ja erottaa tieteellisen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen maailmankuvan.

 

Keskeiset sisällöt

 • maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa
 • erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liittyviä – sekä niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri tieteiden tarjoamin välinein
 • tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääristymien tarkastelu sekä omassa että muiden ajattelussa
 • koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen
 • median ja muiden informaation lähteiden toimintalogiikka sekä niihin kohdistuva kriittinen katsomuksellinen ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely erilaisista näkökulmista

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET02)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä
 • osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin kysymyksiin
 • ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee keskeisimmät ihmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä
 • tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita
 • kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti.

 

Keskeiset sisällöt

 • luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita
 • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema
 • identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
 • ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus
 • erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Yksilö ja yhteisö (ET03)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle yksilölliselle identiteetilleen ja saa välineitä myönteisen yhteisöllisyyden hyödyntämiseen oman identiteettinsä rakentamisessa
 • ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia voidaan tarkastella tieteellisesti ja että näillä on suuri merkitys yksilön elämänvalinnoille
 • osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä sekä arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta eri alueilla ja kasvattaa valmiuttaan rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskonnon- ja omantunnon vapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen lähtökohtia ja periaatteita
 • osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen rakenteita sekä kasvattaa yhteiskunnallista kuvittelukykyään ja aktiivisuuttaan siten, että hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksina ja vaihtoehtoisina tapahtumakulkuina, joihin pystyy myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan.

 

Keskeiset sisällöt

 • ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys: yksityinen ja julkinen, tunnustussuhteet ja merkitykselliset toiset, roolit ja yhteisölliset normit
 • yhteiskuntatutkimuksen perusteita, kuten sosiaaliset tosiasiat, yhteiskunnalliset rakenteet ja modernin länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteet sekä näiden vaikutus yksilön elämään
 • taloudellisen ja poliittisen vallan suhde nyky-Suomessa sekä globaalissa markkinataloudessa, yksilön kuluttajana ja kansalaisena tekemien valintojen vaikutukset yhteiskunnan eri tasoilla
 • ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, globaali oikeudenmukaisuus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen moraalisina ja poliittisina vaatimuksina sekä näitä vaatimuksia vastustavat näkemykset ja toimet mukaan lukien ihmisoikeusloukkaukset sekä holokausti
 • yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat sekä niiden kriittinen potentiaali: ihanteet ja kauhukuvat nykyisyyden suurennuslaseina ja toiminnan motivoijina

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET04)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
 • osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen sanavapauden vastuullisesta käytöstä
 • hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä vähemmistökulttuurit
 • ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä mikään kulttuuri ole kehittynyt ilman ulkoisia vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten elämäntapoihin, kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin
 • osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen kohtelun.

 

Keskeiset sisällöt

 • kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa
 • kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma
 • suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit
 • kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus: monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Katsomusten maailma (ET05)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kykyään lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia uskonnollisia ja uskonnottomia maailmankatsomuksia ja verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseensa
 • ymmärtää, että maailmankatsomukset, uskonto ja uskonnollisuus ovat historiallisesti rakentuneita, erittäin monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys
 • tutustuu uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen tutkimukseen, määrittelyyn ja selittämiseen hahmottaen sen lähtökohtia ja tavoitteenasetteluja
 • hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoja, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin, kuten sekulaariin humanismiin ja uskontoihin, liittyviä kysymyksiä sekä muodostaa niihin oman perustellun kantansa
 • perehtyy uskontokritiikin keskeisiin argumentteihin, tutustuu humanismin ja vapaa-ajattelun historiaan
 • perehtyy Lähi-idän uskontoihin sekä joihinkin muihin uskontoihin ja maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin hahmottaen niiden keskeisiä piirteitä, sisäistä monimuotoisuutta sekä vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan erityisesti suomalaisesta näkökulmasta.

 

Keskeiset sisällöt

 • katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen, määritteleminen ja selittäminen, käsityksiä uskontojen alkuperästä
 • uskonnollisten ilmiöiden tulkinnassa käytettyjä käsitteitä, kuten myytti, pyhä, riitti, symboli ja teismi
 • uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin humanismin maailmankatsomukselliset perusteet
 • kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden sekä joidenkin muiden uskontojen ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien historiallinen ja maantieteellinen levinneisyys ja jakautuminen, pyhät kirjat, oppi, elämäntapa ja suhde yhteiskuntaan
 • tämän päivän merkittävien maailmankatsomuksellisten järjestelmien, kuten sekulaarin humanismin ja suurten uskontojen, suhde yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, moraaliin, politiikkaan ja tieteeseen; liberaali ja fundamentalistinen uskonnollisuus, sekularisaatio ja uskonnottomuus

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää
 • ymmärtää kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen kontingentin ja rakentuneen luonteen
 • osaa arvioida evoluution, abstraktien eettisten järjestelmien, valistuksen ja tieteellis-teknologisen vallankumouksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksensa rakentumiselle
 • hahmottaa erilaisia suhtautumistapoja teknologiaan ja sen kehitykseen sekä ymmärtää teknologian ja teknisen muutoksen yhteydet ympäristössä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin
 • osaa arvioida teknologian ja teknisen muutoksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisen osana sekä pystyy osallistumaan ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.

 

Keskeiset sisällöt

 • ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli inhimillisten kulttuurien ja innovatiivisuuden synnyssä
 • suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen kehittyminen abstrakteiksi ja yleisinhimillisiksi
 • ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset murrokset sekä niiden vaikutukset ihmisten käsitykseen maailmasta ja itsestään: ihminen ympäristönsä ja itsensä muokkaajana
 • Prometheus-myytistä tekno-utopioihin ja dystopioihin, ihmisen suhde valistuksen ideaaleihin ja teknologiseen kehitykseen
 • tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden kritiikit tieteen uusimpien tulosten valossa

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Terveystieto

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit TE01
Valtakunnalliset syventävät kurssit TE02 TE03
Koulukohtaiset soveltavat TE04

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina sekä toiminta- ja työkykynä. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus.

Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairauksia sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon avulla sekä yksilön, perheen, yhteisön että yhteiskunnan ja globaalista näkökulmasta. Terveysosaamiseen sisältyy terveyteen ja sairauteen liittyvän sisältötiedon ja toiminnallisten taitojen ohella terveystiedon hankinta, kriittinen arviointi, tulkinta ja soveltaminen sekä ymmärrys ympäristön ja perimän vaikutuksista terveyteen.  Osaamiseen kuuluu myös terveyteen liittyvien arvojen pohdinta ja näkemys eri terveyskulttuureista ja terveyden ja sairauksien historiasta kansainvälistyvässä maailmassa.

Terveystiedon opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden osallisuutta ja terveysosaamisen hyödyntämistä yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisessä.

Opetuksen tavoitteet

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tarkastella ja perustella terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä moniulotteisina kokonaisuuksina yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalista näkökulmista
 • ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemustiedon merkityksen eron terveyden ja sairauden riskien, syiden, vaikutusmekanismien ja seurausten selittämisessä
 • osaa edistää omaa ja ympäristönsä terveyttä ja turvallisuutta, ymmärtää yleisimpien sairauksien ehkäisyn ja hoidon periaatteita sekä itsehoitoon ja mielenterveyden suojaamiseen liittyviä toimintatapoja
 • perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin, käyttää terveystiedon käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kriittisesti arvioida ja tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa, terveysviestintää ja sekä erilaisia terveyskulttuureihin liittyviä ilmiöitä
 • pohtii terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella niihin liittyvä näkemyksiään
 • ymmärtää yhteiskunnan olosuhteiden ja terveys- ja muiden yhteiskuntapoliittisten päätösten vaikutuksia kansanterveyteen, väestöryhmien välisiin eroihin, terveydenhuollon rakenteisiin ja ihmisten terveyskäyttäytymiseen.

Arviointi

Arviointi kohdistuu terveystiedon tavoitteiden saavuttamiseen terveysosaamisen eri osa-alueilla kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ja syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen sekä siihen, miten opiskelija osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan toiminnallisten taitojen kehittyminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään terveyttä ja sairautta koskevaa eettisestä arvopohdintaa ja taitoja perustella terveysvalintoja sekä arvioida yhteisössä tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia ratkaisuja. Kurssin arvosana perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen näyttöön terveysosaamisen eri osa-alueilla. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Pakollinen kurssi

1. Terveyden perusteet (TE01)

 

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä omassa elämäntavassaan ja ympäristössään
 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin, mediaan ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä eettisestä ja terveysnäkökulmasta
 • tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia selittäviä teorioita, malleja ja ilmiöitä tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmasta
 • soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja
 • tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.

 

Keskeiset sisällöt

 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi
 • omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu
 • riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus
 • kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit
 • terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja

Tietotekniset taidot

 • Onenote Class Notebook
 • Libre Office Draw
 • Padlet
 • Kahoot

 Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE02)

 

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja arvioi perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden, kuten psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön, yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn
 • tunnistaa elämänkulkuun ja kehitykseen liittyviä tapahtumia ja osaa esitellä erilaisia toimintatapoja ja selviytymisen keinoja
 • osaa soveltaa terveysosaamistaan terveyttä, sairautta ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja niihin liittyvien arvojen pohdinnassa
 • osaa arvioida sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle, esitellä mielenterveyteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja mekanismeja sekä esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja kriisien käsittelyyn
 • osaa tulkita ja arvioida kriittisesti terveysviestintään liittyviä ilmiöitä
 • osaa perustella ja arvioida elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
 • osaa analysoida turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä tekijöitä ja ymmärtää henkilökohtaisten rajojen kunnioittamisen ja suojelemisen merkityksen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, yhteisöissä ja ympäristöissä.

 

Keskeiset sisällöt              

 • perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset
 • terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua
 • ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki
 • seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys
 • mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät
 • erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen
 • työhyvinvointi ja ergonomia
 • turvallisuus ja väkivallan ehkäisy
 • media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

 

3. Terveyttä tutkimassa (TE03)

 

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, teknologian ja terveyspalvelujen muutoksia, kehitystä sekä yhteyksiä väestön terveyteen
 • osaa arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja globaalisti sekä osaa kuvata terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä
 • osaa hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja suunnitella pienimuotoisia terveystutkimuksia tai toimintakyvyn mittauksia
 • perehtyy tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa
 • osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä ja niiden parissa toimivien järjestöjen roolia ja tehtäviä terveyden edistämisessä.

 

Keskeiset sisällöt              

 • yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen
 • terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat
 • terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen
 • terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen
 • keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet
 • globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen

Tietotekniset taidot

 • Onenote Class Notebook
 • Libre Office Draw
 • Taulukkolaskentaohjelma – Libre Office Calc tai Excel
 • Word

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

4. Abikurssi (TE04)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa pakollisen kurssin ja syventävien kurssien aihealueita. Opiskelija ymmärtää terveystieteen monitieteellisenä ja eri tieteenaloja koskettavana tieteenalana. Opiskelija perehtyy terveystiedon ainereaalin erilaisiin kysymysmalleihin ja kehittyy terveystiedon kysymysten vastaustekniikassa

 

Keskeiset sisällöt

 • terveystiedon ainereaalikokeen rakenne
 • erilaiset terveystiedon tehtävätyypit
 • terveystiedon ainereaalikokeen vastaustekniikka
 • eri aihealueiden kertaus pohjautuen pakollisen kurssin ja syventävien kurssien opetussuunnitelmiin
 • terveystieto monitieteellisenä tieteenalana

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Liikunta

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit LI01 LI02
Valtakunnalliset syventävät kurssit LI03 LI04 LI05
Koulukohtaiset soveltavat LI06 LI07 LI08 LI15 LILD4

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen. Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä.

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.

Opetuksen tavoitteet

Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen. Opiskelija oppii liikkumaan aktiivisesti ja turvallisesti sekä pitämään huolta fyysisestä aktiivisuudestaan ja toimintakyvystään.

Fyysisen toimintakyvyn osalta tavoitteena on oppia soveltamaan liikunnallisia perustaitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa. Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus). Liikunnanopetuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toisia kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita liikuntatunneilla.

Arviointi

Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen opiskelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan arviointi koostuu sekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan terveydentila ja erityistarpeet.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja ‑lajeihin. Opetus tukee opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen.

1. Energiaa liikunnasta (LI01)

 

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Aktiivinen elämäntapa (LI02)

 

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Terveyttä liikkuen (LI03)

 

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

 

Kurssilla tehdään oma henkilökohtainen liikuntasuunnitelma. Voit keskittyä kurssilla esim. aerobisen kunnon tai lihaskunnan kehittämiseen omien tavoitteittesi suunnassa. Pieni osa kurssista suoritetaan itsenäisesti ja osa yhdessä valittuja lajeja tehden. 

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on edistää säännöllistä liikkumista oman liikuntaohjelman avulla.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla jokainen opiskelija suunnittelee oman liikuntaohjelmansa.
 • Kurssilla käytävät liikuntalajit sovitaan yhdessä ryhmän kanssa kurssikohtaisesti.

 

Kurssisuoritusten arviointi: Numeroarviointi

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Yhdessä liikkuen eli Vanhat tanssit (LI04)

 

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen kokonaisuus.

 

Tavoitteet

Kurssilla harjoitellaan ja valmistaudutaan Vanhojen päivän tanssinäytökseen sekä syvennetään terveyden sosiaalisen osa-alueen taitoja paritanssien avulla ja tutustumalla tanssitapojen perinteisiin sekä tapakulttuuriin. 

 

Keskeiset sisällöt

 • Opetellaan ja harjoitellaan 8 – 10 vuosittain osittain vaihtuvaa tanssin koreografiaa
 • Vanhojen päivän tanssinäytös

 

Kurssisuoritusten arviointi: Numeroarviointi

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Hyvinvointia liikkuen (LI05)

 

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista sekä lisätä opiskeluvireyttä.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssin käytävät liikuntalajit sovitaan yhdessä ryhmän kanssa kurssikohtaisesti
 • Tavoitteena on valita opiskelijan jaksamista sekä opiskeluvireyttä tukevia lajeja.

 

Kurssisuoritusten arviointi: Numeroarviointi

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

6. Kokeile ja innostu – uudet liikuntalajit (LI06)

Kurssin tavoitteena on löytää ja kokeilla uusia, innostavia liikuntalajeja yhdessä. Lajit valitaan kurssikohtaisesti ryhmän kanssa. Kurssilla voidaan esimerkiksi testata erilaisia ryhmäliikuntamuotoja, pallopelejä, itsepuolustuslajeja ja vaikkapa kiipeilyä ja suppailua.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on testata ja kokeilla uusia ja tuttuja liikuntalajeja sekä mahdollisesti löytää itselle uusia liikuntaharrastuksia.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssin käytävät liikuntalajit sovitaan yhdessä ryhmän kanssa kurssikohtaisesti
 • Uusien sekä tuttujen lajien kokeilu..

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7. Palloilukurssi (LI07)

Tavoitteet

Tavoitteena kurssilla on oppia soveltamaan palloilutaitoja monipuolisesti erilaisilla välineillä ja alustoilla. Toinen tavoite on harjaantua ratkaisemaan erilaisia pelitilanteita mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla eri rooleissa: pallollisena, pallottomana, hyökkääjänä ja puolustajana. Tavoitteena on toimia kurssilla aktiivisesti ja toisia kunnioittavasti ottaen vastuuta sekä omasta että yhteisestä toiminnasta.

 

Keskeiset sisällöt

 • Kurssi sisältää monipuolisesti erilaisia joukkuepallopelejä ja mailapelejä
 • Ohjelma suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

 

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Musiikkiliikunta (Tanssikurssi) (LI08)

 

Kurssilla tutustutaan ja testaillaan tanssin eri muotoja. Tanssilajit sovitaan yhdessä kurssilaisten kanssa. Tanssikurssille voivat osallistua kaikki tanssitaustasta riippumatta. Halutessaan pitkään tanssineet, voivat kokeilla myös opettamista kurssilla. Mahdollisia tanssimuotoja ovat esim. baletti, streetlajit, voguing, tankotanssi ja jazztanssi. Kurssilla pyritään hyödyntämään eri tanssilajien asiantuntijoita. Kurssin ohjelmaan kuuluu myös kehonhuolto.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustu tanssin eri lajeihin. Tavoitteena on myös kehittää motorisia taitoja sekä notkeutta ja lihaskuntoa. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus keholliseen ilmaisuun eri tanssimuotojen kautta. 

 

Keskeiset sisällöt

 • eri tanssilajit, kuten streetlajit, baletti ja jazztanssi
 • lihashuolto, venyttely, rentoutuminen

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

 

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

15. Liikkuva terve koulu -kurssi (LI15)

 

Ainoastaan abeille suunnattu kurssi, jonka aikana kerätään 160 tuntia itsenäistä liikuntaa kolmen jakson aikana.

Tavoitteet

Tavoitteena on liikunnallisesti aktiivisen ja terveellisen elämäntavan omaksuminen omatoimisen liikunnan avulla. Tämä voi toteutua osallistumalla erilaisiin liikuntaharrastuksiin ja/tai harrastamalla hyötyliikuntaa (koulumatkat kävellen/pyörällä, marjastus, retkeily, lumityöt, haravointi jne.) tai muuta vapaa-ajan liikuntaa. Tavoitteena on löytää itselle sopivat liikuntamuodot sekä havaita ja ymmärtää liikunnan aikaansaamat vaikutukset terveyden eri ulottuvuuksien alueilla. 

 

Keskeiset sisällöt

 • liikuntapäiväkirjan suunnitteleminen ja toteuttaminen (vähintään 160 tuntia liikuntaa kolmen jakson aikana).
 • päiväkirjan seuranta sekä kuukausittaiset tapaamiset
 • fyysisen kunnon mittaukset, terveystottumusten seuranta sekä terveystarkastukset kurssin alussa ja lopussa

 

Kurssi on tarkoitettu abiturienteille.

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun 

Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Musiikki

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit MU01 MU02
Valtakunnalliset syventävät kurssit MU03 MU04
Koulukohtaiset soveltavat MU05 MU06 MU07 MULD06

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.

Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa lukion juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

Opetuksen tavoitteet

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Musiikin merkitys ja hyvinvointi

 • tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia hyvinvointinsa edistämiseen
 • oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista

Musiikillinen osaaminen

 • oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen ja säveltäen
 • kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan
 • syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan

Kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito

 • tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta sekä toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä
 • oppii tiedostamaan äänen ja musiikin vaikutuksia arjen toimintaympäristöissä
 • oppii tulkitsemaan äänen ja musiikin käyttöä mediassa

Oppimaan oppiminen

 • osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa
 • osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita sekä ohjata ja arvioida työskentelyään niiden suuntaisesti.

Arviointi

Musiikin opetuksessa arviointi tukee myönteisesti jokaisen opiskelijan musiikillisen osaamisen kehittymistä ja musiikkisuhteen syventymistä. Oppimisprosessin aikana opiskelijat saavat ja antavat monipuolista palautetta, mikä ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja edistämään omaa oppimistaan.

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

Pakolliset kurssit

1. Musiikki ja minä (MU01)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Moniääninen Suomi (MU02)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Ovet auki musiikille (MU03)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU04)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa ma teriaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

5. Penkkarimusiikki (MU05)

 

Tavoitteet

Kurssilla valmistellaan ohjelmisto penkkaripäivän abigaalaan. Osallistujalta edellytetään jonkin instrumentin hyvää hallintaa tai opiskelijan tulee pystyä solistiseen tai moniääniseen lauluun. Kurssilla on mahdollisuus sovittaa itse valitsema kappale ryhmälle. Tarvittaessa kurssilla tehdään transkriptioita.

 

Keskeiset sisällöt

 • ryhmämusisointi
 • oman instrumentin/instrumenttien soittotaidon vahvistaminen

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Kuoro/lauluyhtye/laulu I (MU06)

Tavoitteet

Kurssilla valmistetaan musiikkiesitykset koulun juhliin esim. yo-juhliin, itsenäisyyspäivän juhliin, Lucian päivän päivänavaukseen ja tapahtumapäiviin. Kurssi voi jakaantua 1-3 lukuvuoden ajalle. Ohjelmisto koostuu 2-4-äänisistä lauluista. Laulut voivat olla säestyksellisiä tai ns. a cappella-tyylisiä lauluja. Kurssilla perehdytään laulupedagogiikan perusteisiin, kuten hengitys- ja äänenmuodostusharjoituksiin.

Keskeiset sisällöt

 • rentoutus-, hengitys- ja äänenavausharjoitusten merkitys ääneen ja sen sointiin
 • äänenmuodostus
 • moniäänisen ohjelmiston oppiminen
 • oman stemman hallinta

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7. Kuoro/lauluyhtye/laulu II (MU07)

Tavoitteet

Kurssilla valmistetaan musiikkiesitykset koulun juhliin esim. yo-juhliin, Lucian päivän päivänavaukseen ja tapahtumapäiviin. Kurssi voi jakaantua 1-3 lukuvuoden ajalle. Ohjelmisto koostuu 2-4-äänisistä lauluista. Laulut voivat olla säestyksellisiä tai ns. a cappella-tyylisiä lauluja. Kurssilla perehdytään laulupedagogiikan perusteisiin, kuten hengitys- ja äänenmuodostusharjoituksiin. Tämän kuorokurssin aikana opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla omia taitojaan myös solistisissa tehtävissä. Helpoissa lauluissa on myös mahdollista, että harjaantunut opiskelija saa kokeilla myös pienten lauluyhtyeiden johtamista.

Keskeiset sisällöt

 • rentoutus-, hengitys- ja äänenavausharjoitusten merkitys ääneen ja sen sointiin
 • äänenmuodostus
 • moniäänisen ohjelmiston oppiminen
 • oman stemman hallinta
 • mahdollisuus solistisiin suorituksiin

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Lukiodiplomikurssi (MULD06)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja -toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Kuvataide

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit KU01 KU02
Valtakunnalliset syventävät kurssit KU03 KU04
Koulukohtaiset soveltavat KU05 KU06 KU07 KU08 KU09
KU10 KU11 KU12 KU13 KULD2

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle taideoppimiselle. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistetaan oppimalla vastaanottamaan, ymmärtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkastelevat taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opetus luo edellytyksiä kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön vaikuttamiselle ja kestävän elämäntavan edistämiselle.

Kuvataideopetuksessa havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja hyödyntämällä. Opetuksessa syvennetään opiskelijan monilukutaitoa. Opiskelijat tutkivat kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä.  Opetuksessa perehdytään erilaisiin taidekäsityksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit ja taiteen maailmat, joita tutkitaan rakentamalla yhteyksiä niiden välille. Sisältöjä valitaan opiskelijoille merkityksellisistä ja vieraista kuvakulttuureista. Opiskelijat osallistuvat sisältöjen ja ilmaisun keinojen valintaan. Opetuksessa perehdytään ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin, toimintatapoihin ja osallistumisen muotoihin.

Opetuksessa luodaan edellytyksiä työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle käytölle. Opiskelijoita kannustetaan välineiden, materiaalien ja ilmaisun keinojen kokeilemiseen sekä niiden luovaan soveltamiseen. Uudet teknologiat ja mediaympäristöt ovat sekä tutkittavia ilmiöitä että kuvallisen tuottamisen välineitä. Opiskelijoiden kulttuurista osaamista syvennetään yhdessä museoiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kuvataideopetus tarjoaa mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä luo valmiuksia opiskelijan lukion jälkeisille opinnoille.

Opetuksen tavoitteet

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa
 • rakentaa kulttuuri-identiteettiään erilaisia kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla
 • syventää monilukutaitoaan ja kulttuurista osaamistaan kuvanlukutaitoa, medialukutaitoa ja ympäristönlukutaitoa kehittämällä
 • ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja tarkoituksenmukaisesti käyttäen
 • harjaantuu tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön
 • ymmärtää työskentelyyn sisältyvien aistinautintojen, tunteiden, kauneuden elämyksien ja luovan ajattelun merkityksen omalle oppimiselle
 • käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
 • soveltaa kuvallisen viestinnän keinoja osallistuessaan ja vaikuttaessaan kuvien avulla
 • tulkitsee kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja käsitteistöjä käyttäen
 • tarkastelee taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle eri aikoina ja eri kulttuureissa
 • tutkii kuvailmaisussaan nykyisyyttä ja tulevaisuutta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista.

Arviointi

Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu visuaaliseen havaitsemiseen ja ajatteluun, kuvalliseen tuottamiseen, visuaalisen kulttuurin tulkintaan sekä esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä.

Pakolliset kurssit

1. Kuvat ja kulttuurit (KU01)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja
 • käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja
 • tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen
 • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.

 

Keskeiset sisällöt

 • omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä
 • erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot
 • taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU02)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitojaan syventäen
 • tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • käyttää arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • osallistuu ja vaikuttaa erilaisiin ympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä
 • ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa sekä ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

 

Keskeiset sisällöt 

 • ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot
 • ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot
 • luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Osallisena mediassa (KU03)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan syventäen
 • tarkastelee mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • käyttää median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • osallistuu ja vaikuttaa mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • tarkastelee mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä
 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

 

Keskeiset sisällöt

 • mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
 • median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • mediaesitysten tulkinnan keinot
 • median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

 

4. Taiteen monet maailmat (KU04)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen
 • tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
 • soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä
 • tarkastelee kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle soveltamalla kuvatulkinnan menetelmiä
 • tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa.

 

Keskeiset sisällöt

 • taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina
 • eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide
 • kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
 • kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot
 • taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset

 

 

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

Kuvataiteen syventävät kurssit ovat ns. työpajakursseja, joissa pääpaino on opiskelijan omalla kuvan tekemisellä. Kaikkien syventävien kurssien yhteisiä tavoitteita ovat oman kuvailmaisun kehittäminen, eri tekniikoiden ja materiaalien tuntemuksen lisääminen sekä taiteen ja sen käsitteistön tuntemuksen lisääminen. Opiskelija voi suorittaa kursseja haluamassaan järjestyksessä. Arviointi numeroarviointi.

5. Penkkarikuvat-kurssi (KU05)

Tavoitteet:

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan kaikki penkkareihin liittyvä materiaali, esim. esitykset, kuvat, videot jne. Kurssilla valitaan teema, jonka pohjalta tapahtuman eri osioita työstetään ryhmissä. Tuotokset esitellään penkkaripäivän tapahtumissa koko koulun väelle.

Sisällöt:

 • penkkarimaalausten teeman suunnittelu
 • maalausten toteuttaminen
 • teosten ripustus

Arviointi: S

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Piirustus ja maalaus 1 (KU06)

 

Tavoitteet

Kurssilla perehdytään erilaisten piirustus- ja maalausvälineiden ominaisuuksiin sekä eri tekniikoihin ja materiaaleihin. Työvälineinä ovat esim. lyijy, hiili ja pastelli sekä akvarelli-, guassi- ja akryylivärit erilaisille maalauspohjille. Työskentelyn lähtökohtana ovat luonnokset ja mallipiirustus, esim. luonnonkappaleista, esineistä ja asetelmista. Työskentelyssä perehdytään tilan kuvaamiseen. Värioppia kerrataan oman työskentelyn tueksi. Kurssiin sisältyy taidemuseo- ja/tai galleriavierailuja.

 

Keskeiset sisällöt

 • hiilipiirustus
 • pastellimaalaus
 • akvarelli- ja guassimaalaus
 • akryylimaalaus
 • sekatekniikka
 • taiteen tuntemus ja taidehistoria, intertekstuaalisuus
 • näyttelyvierailut

Kurssisuoritusten arviointi: arvosana

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7. Piirustus ja maalaus 2 (KU07)

 

Tavoitteet

Kurssilla syvennetään erilaisten piirustus- ja maalausvälineiden ja tekniikoiden tuntemusta. Opiskelijan omassa työskentelyssä painottuvat erilaiset kokeilut sekä tekniikoiden yhdistely. Kurssiin sisältyy elävän mallin piirtämistä ja maalaamista. Kurssilla perehdytään kuvataiteen eri teemoihin syventäen aikaisemmin opittuja taitoja. Kurssiin sisältyy taidemuseo- ja/tai galleriavierailuja. Kurssilla pääteemoina ovat ihmisen piirtäminen sekä tilan kuvaaminen ja perspektiivi. Piirrostekniikoissa käytetään hiiltä/pastellia ja grafiitti- tai lyijykynää, kurssin maalaustekniikoita ovat tussilaveeraus/akvarelli sekä temperamaalaus

 

Keskeiset sisällöt

 • Ihmisten piirtäminen
 • Kasvojen ja kehon mittasuhteet
 • Cruquis-piirtäminen
 • Tussilaveeraus
 • Temperamaalaus
 • Perspektiivipiirustus
 • Eksteriööri-interiööri
 • Taidenäyttelyt

 

Kurssisuoritusten arviointi: arvosana

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Taidegrafiikka (KU08)

 

Tavoitteet

Kurssilla perehdytään erilaisiin grafiikan tekniikoihin ja sovelletaan niitä omassa kuvallisessa työskentelyssä. Työmenetelminä voidaan käyttää mm. monotypiasovellutuksia, puupiirrosta, carborundumia ja erilaisia syväpainotekniikoita. Tekniikoita yhdistelemällä kehitellään uusia graafisen ilmaisun keinoja.

 

Keskeiset sisällöt

 • monotypiat
 • linokaiverrus
 • kuivaneula
 • carborundum
 • eri tekniikoiden yhdistäminen
 • taidenäyttelyt

 

Kurssisuoritusten arviointi: arvosana

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

9. Plastinen sommittelu ja rakentelu (KU09)

 

Tavoitteet

Kurssilla perehdytään kuvailmaisun kolmiulotteisiin työmenetelmiin. Opetuksessa havainnollistetaan plastisen-käsitettä eri tekniikoiden ja materiaalien sekä taiteen tuntemuksen avulla. Opiskelija tekee yksilö- ja/tai ryhmätöitä eri materiaaleista: mm. savesta, selluvillasta, sekä jäte-, kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Kurssilla voidaan käyttää myös kokeilevia veistotaiteen menetelmiä, kuten performanssia. Valoa, ääntä ja liikettä voidaan hyödyntää osana taideteosta.

 

Keskeiset sisällöt

 • taiteen tuntemus
 • veistoskävely, Oulun julkiset veistokset
 • kovat materiaalit: metallit, verkot, rautalangat
 • luonnonmateriaalit, keramiikka
 • kierrätysmateriaalit, sekatekniikat

 

Kurssisuoritusten arviointi: arvosana

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

10. Keramiikka (KU10)

 

Tavoitteet

Kurssilla käytetään erilaisia savimassoja, savilietevärejä ja lasitteita. Kurssilla valmistetaan käyttöesineitä, reliefejä ja veistoksia. Teosten viimeistelyssä kiinnitetään huomiota tekniseen ja esteettiseen lopputulokseen.

 

Keskeiset sisällöt

 • makkaratekniikka, levytekniikka, eri sovellukset
 • suurikokoinen veistos eri tekniikoilla
 • 3 esineen sarja
 • materiaalien yhdistely
 • engobevärit, lasiteet
 • portfolio
 • keramiikkaesineiden historia

Kurssisuoritusten arviointi: arvosana

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

11. Valokuva KU11

 

Tavoitteet

Kurssilla tutustutaan valokuvan merkitykseen taiteen ja dokumentoinnin välineenä sekä valokuvan historiaan. Opiskelija perehdytetään käyttämään erilaisia valokuvauksen tekniikoita ja vedostamaan/tekemään valokuvia sekä valitsemaan omaan työskentelyynsä sopivia tekniikoita ja materiaaleja. Opiskelija kokeilee valokuvan keinoja omassa kuvailmaisussaan. Kurssilla tutustutaan valokuvanäyttelyihin.

 

Keskeiset sisällöt

 • valokuvauksen historia
 • fotogrammi
 • neulanreikäkamera
 • kuvansiirtomenetelmät
 • digikuvaus
 • esitelmät
 • näyttelyvierailut
 • portfolio

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

12. Taideprojekti / YET (KU12)

Tavoitteet:

Kurssilla toteutetaan kansainvälinen projekti, jossa valittua teemaa tutkitaan monipuolisesti eri kulttuurien näkökulmasta. Kurssin sisältö suunnitellaan yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektin tarkoituksena on edistää myös taiteidenvälisyyttä ja eri oppiaineiden välistä integraatiota.

Sisällöt:

 • kansainvälinen yhteistyö
 • näytelmätekstiin tutustuminen
 • tekstin visualisointi
 • lavasteiden suunnittelu ja toteutus
 • puvustus ja maskeeraus

Arviointi: S

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

13. Julkinen taideteos / Seinämaalausprojekti (KU13)

Tavoitteet:

Kurssilla perehdytään julkiseen taiteeseen sekä suunnitellaan ja toteutetaan julkinen taideteos tai seinämaalaus. Projektityö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulun ulkopuolisen tahon kanssa. Työmenetelminä teoksen suunnittelussa ovat piirustus ja maalaus sekä pienoismallit. Taideteos toteutetaan soveltuvin materiaalein ja menetelmin yhteistyössä tilaajan kanssa. Prosessi ja teos dokumentoidaan.

Sisällöt:

 • taiteentuntemus: luolamaalauksista katutaiteeseen
 • kuvan ja tilan suhde
 • perspektiivi
 • projektisuunnitelma
 • seinämaalaustekniikat
 • työpäiväkirja ja reflektointi

Arviointi: S

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2)

Tavoitteet ja sisällöt:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Lukiodiplomikurssille osallistuminen edellyttää vähintään neljän kuvataiteeseen liittyvän kurssin suorittamista. Kurssin sisällön ja vuosittain vaihtuvat tehtävät määrää opetushallitus. Tehtäviin voi tutustua etukäteen opetushallituksen internet-sivuilla (www.edu.fi). Kurssin aikana valmistetaan lopputyö joko erikseen mainituilla tai vapaasti valituilla tekniikoilla. Työtapana on portfoliotyöskentely, jossa korostuu prosessi. Tehtävät portfolioineen ja itsearviointeineen suoritetaan oppitunneilla. Kuvataiteen lukiodiplomikurssilla arvioidaan prosessia, valmiita tuotoksia sekä kirjallista ilmaisua ja taiteentuntemusta. Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10 sekä sanallisesti. Sanallisessa arvioinnissa painotetaan työn vahvuuksia ja se antaa opiskelijalle käsityksen omasta onnistumisestaan. Opiskelija saa diplomikurssista erillisen todistuksen. Lukiodiplomikurssin suorittaminen katsotaan eduksi taideoppilaitoksiin ja taidekorkeakouluihin pyrittäessä.  Kurssin voi suorittaa myös soveltavana kurssina, jolloin se arvostellaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Opinto-ohjaus

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit OP01 OP02
Koulukohtaiset soveltavat OP03 OP05 OP06 OP07

Järjestämme OSYKissä paljon mahdollisuuksia tutustua erilaisiin jatko-opintovaihtoehtoihin ja ammatteihin. Entiset opiskelijamme käyvät esittelemässä koulutusalojaan sekä teemme paljon yhteistyötä etenkin Oulun Yliopiston ja Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun kanssa.

Pakolliset kurssit

1. Minä opiskelijana (OP01)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon
 • harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa
 • pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma
 • jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma
 • itsetuntemus ja sen kehittäminen
 • elämänhallintataidot
 • oman oppimisen arviointi
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP02)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan
 • perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle
 • tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan
 • lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla
 • työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä
 • yrittäjyys
 • työelämä- ja työnhakutaidot
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen
 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Kurssisuorituksen arviointi: Opinto-ohjauksen valtakunnalliset pakolliset kurssit OP1 ja OP2 arvioidaan S-merkinnällä.

 

 

 

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Koulukohtaiset syventävät kurssit

3. Tuutorointi (OP03)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija toimii vertaisohjaajana uusille opiskelijoille, osallistuu uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja kehittää omia ryhmänohjaustaitojaan. Opiskelija syventää omaa käsitystään lukio-opinnoista ja niiden tavoitteista sekä osallistuu koulun esittely- ja markkinointitehtäviin.

 

Keskeiset sisällöt

 • kouluttautuminen vertaisohjaajaksi
 • käytännön tehtävät tuutorina
 • uudet lukio-opiskelijat saavat vertaistukea opintojensa alussa
 • koulun yhteisöllisyyden edistäminen ja tuutoritoiminnan kehittäminen

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

5. Opiskelutaidot (OP05)

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa oman oppimistyylinsä piirteet ja omat vahvuutensa oppijana ja kehittää opiskeluaan tehokkaammaksi ja tuloksellisemmaksi. Opiskelija saa välineitä ratkaista omaan oppimiseensa liittyviä pulmia ja saa lisää keinoja omasta opiskeluhyvinvoinnista huolehtimiseen.

 

Keskeiset sisällöt

 • opiskelumotivaatio ja sen osatekijät
 • muistin toiminta ja sen hyödyntäminen opiskelussa
 • oppimistyylit ja -tavat
 • opiskelun suunnitelmallisuus ja ajankäyttö
 • opiskelutehtäviin ja koetilanteisiin liittyvät taidot

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

6. Kohti työelämää (OP06)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lisää valmiuksia henkilökohtaisen jatkokoulutus- ja urasuunnitelmansa pohdintaan ja tutustuu käytännössä itseä kiinnostaviin lukion jälkeisiin mahdollisuuksiin työelämässä

 

Keskeiset sisällöt

 • kurssin toteutus suunnitellaan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden
 • tutustuminen opiskelu- ja/tai työpaikkaan
 • tutustumista koulutuspolkuihin ja uratarinoihin
 • oman oppimisen raportointi

 

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

7. Kohti korkeakouluopintoja (OP07)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu korkeakouluopintoihin yleisesti ja perehtyy erityisesti häntä itseään kiinnostaviin aloihin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää itsetuntemustaan ja vahvistaa käsitystä omista jatko-opintosuunnitelmistaan. Tavoitteena on se, että hänellä on realistinen käsitys korkeakouluopinnoista.

 

Keskeiset sisällöt:

 • tutustuminen korkeakouluun
 • syvällisempi tutustuminen joihinkin korkeakoulun aloihin
 • korkeakouluopintoihin tutustuminen käytännössä yliopiston tutoreiden johdolla.
 • tutustuminen erilaisiin työnkuviin ja työtehtäviin korkeakoulussa
 • korkeakoulun tiloihin tutustuminen
 • itsenäisesti suoritettava haastattelutehtävä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Teemaopinnot

Kurssikuvaukset

Kurssit TO01 TO02 TO03 PS08/BI08

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa.

Opetuksen tavoitteet

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia
 • hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
 • hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja
 • hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta
 • soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toiminnassa
 • työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointi

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä.

1. Monitieteinen ympäristötaide (TO01)

Tavoitteet:

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen.

Monitieteisen ympäristötaide-kurssin lähtökohtana on koulun ulkopuolella tapahtuva monitieteinen ja taiteellinen työskentely. Kurssilla perehdytään valittuun ilmiöön tai teemaan eri tieteenalojen näkökulmista. Tuotokset toteutetaan taiteen keinoin. Työmenetelminä voivat ovat piirustus, maalaus, valokuvaus ja videointi sekä ympäristö- ja maataiteen eri työmuodot. Kurssi voidaan toteuttaa esim. leirikouluna, lumi- ja jääveistotapahtumana tai muuna taideprojektina. Opiskelijat koostavat näyttelyn kurssilla käytetyistä materiaaleista, luonnoksista ja piirroksista sekä dokumentoiduista teoksista.

Sisältönä voi olla:

 • valitun teeman teoreettinen/käytännöllinen tutkiminen
 • ympäristötaiteen historia ja taustateoriat
 • ympäristötaideteos
 • tulitaideteos
 • ympäristöön ja valittuun teemaan liittyvät piirustukset, maalaukset ja valokuvat
 • teosten representaatio

Arviointi: S

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO02)

 

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Osaaminen arjessa (TO03)

 

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio: Käyttäytymisgenetiikka (tai PS8/BI8)

Kurssi on biologian ja psykologian yhteinen kurssi. Kurssin voi suorittaa TO2 kurssina tai kurssin voi suorittaa psykologian/biologian syventävänä kurssina

 

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten tieteellinen tieto rakentuu ja syventää ymmärrystään ihmisestä psyykkisenä sekä biologisena olentona. Opiskelija perehtyy ajankohtaisen psykologiaan ja biologiaan liittyvän tiedon etsintään ja sen suhteuttaminen aiemmin opittuun ja soveltaminen. Hän syventää kiinnostustaan ja tietojaan psykologiaan ja biologiaan liittyviin aiheisiin ja oppii hahmottamaan näiden tieteiden välisiä yhteyksiä. Kurssin tavoitteena on kriittisen ja luovan ajattelun syventäminen itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti. Opiskelija harjaantuu itsenäiseen tiedon etsintään, kriittiseen tarkasteluun ja akateemiseen, projektimaiseen työskentelyyn

 

Sisällöt

 • epigenetiikka, geenin rakenne, toiminta ja säätelymekanismit, perimän ja ympäristön yhteisvaikutus, eri ilmiöiden fysiologinen ja psykologinen perusta
 • neurotieteet ja niiden ajankohtaiset sovellusalueet
 • opiskelijat tekevät laajan projektityön aiheesta, joka kytkeytyy sekä psykologiaan että biologiaan, mahdollisia aiheita ovat mm. aggressiivisuus, masennus tai jokin muu mielenterveyden häiriö, sosioekonomisen aseman periytyvyys, rikollisuus, riippuvuudet, syömishäiriöt, asenteet, resilienssi eli psyykkinen joustavuus, lahjakkuuksien perinnöllisyys ja kehittyminen, lukivaikeus, biologisen psykologian sovellukset

Kurssisuorituksen arviointi: Arvosana tai suoritusmerkintä. Jos opiskelija suorittaa kurssin TO2-kurssina, kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Jos opiskelija suorittaa kurssin Ps10/Bi8- kurssina, kurssi voidaan arvioida joko suoritusmerkinnällä tai arvosanalla.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Draama ja teatteri

Kurssikuvaukset

Kurssit DRA01 DRA02 DRA03 DRA04 DRA05 DRA06 DRA07 TELD08

”Draama ja teatteri tulkitsevat olemassaoloamme – mitä on olla ihminen maailmassa.”

(Margit Uusitalo, 2016)

Draaman lukio-opetuksen tavoitteet

Draaman kautta tutkitaan maailmaa ja ihmisten välisiä suhteita. Draamassa luodaan fiktiivisiä, turvallisia oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat todellisuuden kohtaamisen ja tarkastelun etäännytetysti. Eläytyminen fiktioon ja roolien kautta työskentely kasvattavat empatiakykyä.

Yhdessä tekeminen muovaa koulun toimintakulttuuria ja auttaa oma paikan löytämistä kouluyhteisössä.

Draamakasvatus lisää eettistä tietoisuutta ja arvojen ymmärtämistä.

Draaman kursseilla opitaan työskentelyä ryhmässä, esiintymistä, sosiaalisia taitoja ja vastuun ottamista. Draamaharjoitukset ohjaavat persoonalliseen fyysiseen ja verbaaliseen ilmaisuun, omien tekstien tuottamiseen, rohkaisevat osallistumaan yhteiseen luovaan tekemiseen ja syventävät itsetuntemusta.

Draamakursseilla opiskellaan myös näyttämöilmaisun, draamallisen kerronnan ja teatterihistorian perusteita. Draama integroi musiikin, liikunnan, kuvataiteen, median, suomen kielen ja kirjallisuuden sekä vieraiden kielten ja muiden lukion aineiden tietoja, taitoja ja oppimista. Osa kursseista johtaa draamaesitykseen.

Arviointi: Jokaiseen kurssiin kuuluu opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute, opiskelijan itsearviointi ja ryhmän vertaisarviointi.

Kurssisuoritusten arviointi: suoritusmerkintä

Draaman opintojensa päätteeksi opiskelija voi suorittaa valtakunnallisen teatterin lukiodiplomikurssin (TELD7) , joka arvioidaan asteikolla 4 -10.

1. Draaman peruskurssi (DRA01/ÄI19)

Kurssin tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen ja ilmaisuvalmiuksien kehittäminen sekä myönteisen ja turvallisen ilmapiirin luominen. Kurssi vahvistaa opiskelijan taitoja työskennellä ryhmässä vastuullisena ja aktiivisena ryhmän jäsenenä. Tutustutaan draaman eri osa-alueisiin.

 

Sisältö

 • Harjoitellaan improvisaation perusteita: mokaaminen, hyväksyminen, kaverin auttaminen
 • Tutustutaan draaman perusteisiin ja teatterihistoriaan.
 • Tehdään prosessidraamaa/ foorumiteatteria
 • Vieraillaan Oulun kaupunginteatterissa ja käydään katsomassa näytelmä.

 

Kurssisuorituksen arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Fyysisen ilmaisun peruskurssi (DRA02)

Tutustumme sanattomaan viestintään. Teemme kehollisia läsnäolo- ja kontaktiharjoituksia ja tutkimme omaa kehollista ilmaisuamme fyysisen teatterin keinoin.

Kurssintavoitteena on omien viestintätaitojen ja ilmaisukeinojen monipuolistaminen, fyysiseen teatteriin tutustuminen ja oman pienimuotoisen sanattoman esityksen valmistaminen.

Sisältö 

 • miimiset harjoitukset, kehon hallinta ilmaisun osana,
 • naamioiden käyttö, musiikki, ääni- ja valotekniikka ilmaisun tukena.
 • Kurssin lopuksi tehdään pienryhmissä lopputyö, joka esitetään muille.

 

Kurssisuorituksen arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Tekstistä tulkintaan (DRA03)

Kurssilla syvennytään näyttämöilmaisun eri alueisiin. Runojen, monologien, dialogien jne. tulkinnan kautta kehitetään opiskelijan kokonaisilmaisua. Kurssin lopputyönä valmistetaan pienimuotoinen esitys.

 

Sisältö

 • perehdytään erilaisten tekstien tulkintaan näyttämöllä
 • ihmisen ääni ja keho tulkinnan välineenä
 • äänenkäytön, kehollisen ilmaisun harjoitukset, roolin rakentaminen

 

Kurssisuorituksen arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

4. Tarinasta teatteriksi (DRA04)  

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia draamallisen ilmaisun ja teatterin analysointiin ja teatteriesityksen itsenäiseen tekemiseen. Opiskelija oppii ymmärtämään teatterin peruselementtien merkityksen ja syventää tietojaan teatterin eri osa-alueista.

 

Sisältö

 • kurssilla perehdytään siihen, miten fiktio rakennetaan draamalliseen muotoon.
 • perehdytään skenografiaan (lavastus ja puvustus), valoon ja ääneen kerronnan välineenä.
 • tutustutaan teatterin lajeihin ja kenttään.

Suositellaan valtakunnallisen teatterin lukiodiplomikurssin pohjaksi.

 

Kurssisuorituksen arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun


5. Teatteriesityksen valmistaminen (DRA05 ja DRA06)

Kurssien tavoitteena on teatteriesityksen valmistaminen ja esittäminen.

 

Sisältö

 • kurssilla perehdytään teatteriesityksen valmistamis- ja esitysprosessin vaiheisiin ja tuottamiseen
 • valmistetaan ja esitetään teatteriesitys
 • näyttelijätyön harjoitukset, roolin rakentaminen, tavoitteellinen työryhmätyöskentely
 • toteutetaan taiteiden välisenä yhteistyönä.

 

Kurssisuorituksen arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

 7. Draaman projektikurssi (DRA07)

Kurssin tavoitteena on opiskelijan draaman taitojen vahvistaminen ja syventäminen.

 

Sisältö

 • Opiskelija osallistuu esimerkiksi koulun kansainväliseen teatteriprojektiin tai muuhun koulun oppiaineiden väliseen yhteistyöhankkeeseen. Opiskelija voi myös toteuttaa itse suunnittelemansa draamaprojektin.

 

Kurssisuorituksen arviointi: suoritusmerkintä

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

8. Teatterin lukiodiplomikurssi (TELD08)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan teatterissa. Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitoja sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitoja. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

Taiteiden väliset kurssit

Kurssikuvaukset

Valtakunnalliset soveltavat kurssit TA01 TA02 TA03

Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Kurssien tehtävänä on laajentaa ja eheyttää musiikin, kuvataiteen ja opetussuunnitelmassa päätettävien mahdollisten muiden taideaineiden opetusta. Taiteiden väliset kurssit tarjoavat mahdollisuuksia laaja-alaisille ja teemallisille kokonaisuuksille perustuvalle taideoppimiselle. Opinnot vahvistavat kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja arvottamista omassa elämässä. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille ominaisilla tutkimisen tavoilla. Opintojen tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta ja osallisuutta omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Taiteiden väliset opinnot luovat mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä yhteistyölle lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Koulutuksen järjestäjä voi päätöksellään tarjota opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä taiteiden välisiä kursseja. Mikäli lukio järjestää mahdollisuuden suorittaa taiteiden välisiä kursseja, niiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa.

Opetuksen tavoitteet

Taiteiden välisten kurssien tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kulttuurista osaamistaan taiteenalojen välisiä yhteyksiä hyödyntämällä
 • tutkii itselle merkityksellisiä ilmiöitä ja teemoja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
 • hyödyntää ja soveltaa eri taiteen- ja tieteenaloilta hankkimaansa osaamista
 • soveltaa eri taiteenaloille ominaisia tiedon tuottamisen tapoja ja niiden yhdistelmiä
 • kehittää osaamistaan taiteenaloille ominaisia työtapoja, teknologioita, työskentelyprosesseja ja opiskeluympäristöjä käyttämällä
 • työskentelee tavoitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmän jäsenenä
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään kokemuksellisuutta, moniaistisuutta ja toiminnallisuutta hyödyntämällä.

Arviointi

Opiskelijoille annetaan kurssilla kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta. Taiteiden välisen kurssin arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu tavoitteellisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja tiedon tuottamiseen sekä taitojen soveltamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon osaamisen kehittyminen, työtapojen ja opiskeluympäristöjen käyttö, työskentelyprosessien eteneminen sekä toteutetut teokset, produktiot ja esitykset. Opiskelijoille annetaan palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden, materiaalien ja teknologioiden käytöstä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

1. Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA01)

 

Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuksia kehittää musiikillista ja muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

2. Nykytaiteen keinoin (TA02)

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla. Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun

3. Taidetta kaikilla aisteilla (TA03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös aihekokonaisuuksista.

Takaisin kurssikuvauksiin
Alkuun 

OSALLISUUSKURSSIT

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN JÄSENYYS

Opiskelijakunnan hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden parantaminen koulussa, sekä koko opiskelijakunnan eli kaikkien opiskelijoidemme etujen ajaminen. Opiskelijakuntakurssien tavoite on yhteisökasvatuksellinen.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Osallisuuskurssi 1 (OS1)

opiskelijakuntakurssi 1. vuoden opiskelijoille

 Osallisuuskurssi 2 (OS2)

opiskelijakuntakurssi 2. vuoden opiskelijoille