Uusi opetussuunnitelma

Viimeisin LOPS-ohjausryhmän tiedote

LOPS-tiedote 1/2021                                                Oulu 27.4.2021

Arvoisat opiskelijat ja huoltajat

Lukion uusi opetussuunnitelma (LOPS2021) astuu voimaan elokuussa 2021 ja koskee silloin lukionsa aloittavia. Nykyiset lukiolaiset opiskelevat opintonsa loppuun vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaan. Lukuvuosi jaetaan jatkossakin viiteen likimain samanpituiseen periodiin (aiemmin jakso). Uusi tuntikaavio ja päättöviikko muuttavat kuitenkin kaikkien opiskelijoiden ja opettajien viikkorytmiä.

Toimintamalleja on valmisteltu huolella ja yhdessä. Työssä on ollut mukana opiskelijoita, opettajia ja rehtoreita. Suunnitelmista on tiedotettu koko lukioväkeä työn edetessä useita kertoja. Päätökset ovat kompromisseja ja kaikissa malleissa on hyvät ja huonot puolensa. Muutoksilla pyritään vastaamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin tukea opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia, jaksamista ja osallisuutta sekä monipuolistaa vuorovaikutusta koulun sisällä ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Uudessa tuntikaaviossa opiskelurytmi on nykyistä rauhallisempi: vähemmän aloituksia ja lopetuksia, vähemmän uusia ryhmiä, uusia ihmisiä ja hyppytunteja. Pidemmät rupeamat sopivat hyvin toiminnallisiin työtapoihin ja vierailujen järjestämiseen. Oppitunnilla on tauko jossakin vaiheessa ja tunnit voivat jaksottua esimerkiksi kahteen 45 minuutin tai 30 ja 60 minuutin työskentelyjaksoon. Koulun yhteiset tapahtumat, kokoukset ja koulutukset keskitetään keskiviikkoiltapäiviin ja oppitunnit voidaan käyttää täysimääräisesti opetukseen ja oppimiseen.

Jokaisen periodin päättää kahdeksanpäiväinen, erillisen aikataulun mukainen päättöviikko, joka sopii molempien opetussuunnitelmien tavoitteisiin. Päättöviikolla jokaiselle koodiparille on varattu kaksi työpäivää. Päättöviikoilla voidaan toteuttaa muun muassa teemapäiviä, vierailuja tai projektien loppukoonteja sekä arvioida kurssin aikaista työskentelyä ja osaamisen ja oppimisen tavoitteiden saavuttamista. Kokeitakin varmasti pidetään, mutta opiskelijalla voi olla enintään yksi koe päivässä.

LOPS2016-kurssit ovat tarjolla lukuvuonna 2021-2022 kakkos- ja kolmosvuoden opiskelijoille ja lukuvuonna 2022-2023 kolmosvuoden opiskelijoille. LOPS2021-opintojaksoista löytyy kuitenkin vastaavuudet nykyisille kursseille, joten kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, vaikka jonkin kurssin suorittaminen lykkääntyy tai valmistuminen on ajoitettu lukuvuodelle 2023-2024. Vanhan opetussuunnitelman mukaisia kursseja voi suorittaa myös eLukiossa.

Opetussuunnitelman kehittäminen jatkuu Oulun lukioissa. Matkan varrella esitetyt huolet on kuultu ja kirjattu ja tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimistuloksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Tarvittaessa toimintatapoja ja linjauksia kehitetään ja säädetään, jotta asetetut tavoitteet toteutuvat yhä paremmin. Kaikkeen tähän tarvitsemme aikaa ja kärsivällisyyttä, luottamusta, luovuutta ja avoimuutta.

Ystävällisin terveisin

Oulun kaupungin lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä