Erityinen tuki

Erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden (2003) mukaan erityinen tuki lukiossa tarkoittaa tukea niille opiskelijoille, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Opiskelijalla voi olla lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä oppimisen ongelmia. Jos opiskelijan kielenkehityksen häiriö tulee ilmi vasta lukiossa, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tulee aloittaa välittömästi. Oppimistilanteet ja kokeet järjestetään opiskelijalle siten, että hänen yksilölliset tarpeensa otetaan huomioon.

Kaikki ne toimet, jotka toteutetaan toisin kuin tavallisesti, voidaan katsoa erityisjärjestelyiksi. Erityinen tuki on koko opiskeluyhteisön asia.

Lukiossa opiskelijalle voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma (PETS). Katso liite. Pedagogisen tuen suunnitelma on opiskelijan henkilökohtainen asiakirja, jolla hän todentaa pedagogisten erityisjärjestelyiden tarpeensa. Suunnitelmassa mainitaan tarvittavat erityisjärjestelyt, joiden avulla opiskelijan tuen tarve otetaan huomioon oppitunneilla sekä koetilanteissa ja arvioinnissa. Suunnitelman perusteena tulee aina olla asiantuntijalausunto / suositus.

Pedagogisen tuen suunnitelman laatii opiskelijan ja alle 18- vuotiaan kohdalla opiskelijan ja huoltajan kanssa yhteistyössä joko aineenopettaja, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja tai erityisopettaja. Terveydenhoitaja, lukiopsykologi tai lukiokuraattori voi laatia asiakkaansa kanssa yhdessä erityisen tuen suunnitelman, silloin kun elämäntilanne vaikuttaa pedagogisiin järjestelyihin.

Opiskelijan sitoutuminen pedagogisen tuen suunnitelman toteuttamiseen on merkityksellistä.Opiskelija sopii jakson alussa opettajan kanssa tarvittavasta tuesta ja järjestelyistä. Opiskelijan vastuulla on tiedottaa pedagogisen tuen suunnitelmasta kurssiensa opettajia.